ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH CHI TIẾT HAI BÊN TUYẾN PHỐ TỪ PHỐ GIẢNG VÕ ĐI QUA ĐẠI SỨ QUÁN THỤY ĐIỂN, PHỐ ĐỘI CẤN ĐẾN PHỐ HOÀNG HÒA THÁM QUẬN BA ĐÌNH, TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý qui hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành qui định lập các đồ án qui hoạch xây dựng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 14/7/2000 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết quận Ba Đình - Phần qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch giao thông - tỷ lệ 1/2000.
Căn cứ Quyết định số 3102/QĐ-UB ngày 05/8/1998 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế qui hoạch dự án Qui hoạch chi tiết trục đường Đại sứ quán Thuỵ Điển - Hoàng Hoa Thám, tỷ lệ 1/500;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Qui hoạch Kiến trúc tại tờ trình số 370/TTr-KTST ngày 15 tháng 8 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt qui hoạch chi tiết hai bên tuyến phố từ phố Giảng Võ đi qua Đại sứ quán Thuỵ Điển, phố Đội Cấn đến phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, tỷ lệ 1/500 (tên cũ là Trục đường Đại sứ quán Thụy Điển - Đội Cấn - Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - tỷ lệ 1/500) do Trung tâm phát triển vùng SENA lập với các nội dung chủ yếu như sau :

1. Vị trí, phạm vi, ranh giới và qui mô dân số :

Vị trí :

Tuyến phố qui hoạch nằm trên địa bàn các phường Ngọc Hà, Đội Cấn, Cống Vị, Kim Mã, Giảng Võ thuộc quận Ba đình, Thành phố Hà Nội.

Phạm vi và ranh giới :

Tuyến phố qui hoạch dài 2,2 km, có diện tích 419.750 m2 được chia thành 3 đoạn.

Đoạn 1 : từ phố Giảng Võ đến phố Kim Mã

Đoạn 2 : từ phố Kim Mã đến phố Đội Cấn.

Đoạn 3 : từ phố Đội Cấn đến phố Hoàng Hoa Thám.

Qui mô dân số :

Dân số hiện trạng khoảng 9.590 người.

Dân số dự kiến trong phạm vi qui hoạch : 6.660 người.

Mục tiêu :

Xác định chỉ giới mở đường và quĩ đất còn lại hai bên tuyến phố làm cơ sở cho việc quản lý và đầu tư xây dựng.

Đưa ra các giải pháp cải tạo chỉnh trang và xây dựng mới, tạo bộ mặt kiến trúc hai bên tuyến phố hiện đại, văn minh.

Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân trong khu vực.

3. Nội dung qui hoạch chi tiết :

3.1. Qui hoạch kiến trúc :

3.1.1. Qui hoạch sử dụng đất (bản vẽ QH 05)

Qui hoạch sử dụng đất 2 bên tuyến phố được tổng hợp theo bảng sau :

Bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất

TT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất đường giao thông (chỉ tính cấp đường từ đường phân khu vực trở lên)

100.681

23,99

2

Các ô đất qui hoạch

319.069

76,01

2.1

Đất trường học, nhà trẻ

36.340

8,66

2.2

Đất khách sạn

44.910

10,70

2.3

Đất thương mại dịch vụ, Trung tâm văn hóa, nhà hát, Thể dục thể thao

14.051

3,35

2.4

Đất nhà làm việc văn phòng

23.600

5,62

2.5

Đất ngoại giao đoàn

43.600

10,39

2.6

Đất ở

69.258

16,50

2.7

Đất đình chùa, di tích Núi Cung

45.275

10,79

2.8

Đất cây xanh, quảng trường

6.220

1,48

2.9

Bãi đỗ xe

4.275

1,02

2.10

Đất đường nhánh và đường vào nhà

30.105

7,17

2.11

Đất xây dựng trạm điện, trạm bơm

1.435

0,34

Tổng

419.750

100,00

3.1.2. Qui hoạch phát triển không gian (bản vẽ QH06A)

Tận dụng tối đa các công trình kiên cố đã được xây dựng kết hợp với xây dựng các công trình mới, tạo thành một tổng thể không gian thống nhất.

- Khai thác khu vực công viên Núi Cung và không gian phía trước Nhà hát Nhạc vũ kịch tạo thành quảng trường lớn, phục vụ sinh hoạt chung của nhân dân. Các công trình xây dựng mới (thương mại dịch vụ, nhà nghỉ chân, tượng đài...) có kiến trúc hài hòa với các công trình di tích như công viên núi Cung, núi Voi, đình Đại Yên và các di tích lịch sử khác ở lân cận.

- Nhà ở do nhân dân tự xây dựng và các công trình kiến trúc khác đã được xây dựng có kết cấu bền vững, ổn định được giữ lại để cải tạo; chỉnh trang.

- Sử dụng các diện tích đất còn trống sau khi giải tỏa mở đường để trồng cây xanh.

- Khu đất trồng cạnh Công ty Bia Hà nội được qui hoạch để tổ chức xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ di dân tại chỗ.

- Các nhà ở chung cư cũ tại khu vực giáp với đường Giảng Võ đã hư hỏng, xuống cấp được tổ chức tháo dỡ để xây dựng lại, cải thiện nơi ở cho nhân dân.

3.2. Qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

3.2.1. Qui hoạch hệ thống giao thông (bản vẽ QH - 07A).

a) Tuyến đường từ phố Giảng võ đi qua Đại sứ quán Thụy Điển, phố đội Cấn đến phố Hoàng Hoa Thám, dài 2,2km; là loại đường phân khu vực sẽ được cải tạo, xây dựng đồng bộ.

Tuyến đường được chia thành 3 đoạn :

Đoạn 1 : Từ phố Giảng Võ đến phố Kim Mã được cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt cắt ngang lên 24m.

Đoạn 2 : từ phố Kim Mã đến phố Đội Cấn được xây dựng mới với mặt cắt ngang rộng 37m.

Đoạn 3 : từ phố Đội Cấn đến phố Hoàng Hoa Thám được xây dựng mới với mặt cắt ngang rộng 30m.

b) Các tuyến đường ngang cắt qua tuyến đường phân khu vực nói trên gồm :

- Phố Kim Mã : có mặt cắt ngang rộng 31m và rộng 60m được cải tạo, chỉnh trang, lát lại hè, làm lại bó vỉa những đoạn đã hư hỏng, trồng bổ sung cây xanh.

- Phố Đội Cấn được cải tạo, nâng cấp và mở rộng với 2 loại mặt cắt ngang rộng 30m và 40m.

- Xây dựng mới một số tuyến đường ngang với hai laọi mặt cắt ngang rộng 25m và 30m.

c) Các đường nhánh và đường nội bộ trong phạm vi qui hoạch : xây dựng mới đối với những tuyến chưa có; nâng cấp và cải tạo những tuyến đã có, đảm bảo mặt cắt ngang rộng 21m; 17,5m; 13,5m; 10,5m và 9,5m.

d) Bãi đỗ xe : Bố trí hai bãi đỗ xe tập trung (3C và 3D) tại khu vực Núi Cung với diện tích khoảng gần 5.000 m2.

3.2.2. Qui hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền : (bản vẽ QH07C).

a) Hệ thống thoát nước mưa :

Khu vực qui hoạch được chia thành 3 lưu vực chính :

- Lưu vực 1 : từ phố Đội Cấn đến phố Hoàng Hoa Thám.

- Lưu vực 2 : từ phố Kim Mã đến phố Đội Cấn.

Lưu vực 1 và lưu vực 2 thoát ra mương Liễu Giai - Cống Vị.

- Lưu vực 3 : từ phố Kim Mã đến phố Giảng Võ

Lưu vực 3 thoát vào hồ Giảng Võ.

Xây dựng tuyến cống hộp H x B= 3m x 2m và 3m x 4m để thay thế các tuyến mương hiện có; xây dựng và lắp đặt mới một số tuyến cống có đường kính D từ 600 đến 2250mm.

b) San nền.

Cao độ san nền trung bình trong khu vực từ +6,8 đến + 7,5m.

3.2.3. Qui hoạch hệ thống cấp nước (bản vẽ QH - 07B)

Nhu cầu cấp nước : Qmax = 3.789 m3/ngày đêm.

Nguồn cấp nước : Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên, Ngọc Hà và Yên Phụ; bổ sung áp lực bằng trạm bơm tăng áp Giảng Võ.

Mạng lưới đường ống : lắp đặt hoàn chỉnh các tuyến ống cấp nước đường kính D từ 50 đến 160mm với tổng chiều dài 7.705km; xây dựng 05 trạm bơm và bể chứa cho các khu vực nhà cao tầng. Bố trí các họng cứu hoả trên các tuyến ống có đường kính từ 160mm trở lên.

3.2.4. Hệ thống thoát nước thải và Vệ sinh môi trường (QH-07D).

a) Hệ thống thoát nước thải.

Khối lượng nước thải trong phạm vi qui hoạch là 3.172m3/ngày đêm.

Hệ thống nước thải là hệ thống cống riêng được tách khỏi hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom vào các tuyến cống D300 - D500 sau đó đưa vào các tuyến thoát nước thải của Thành phố để đưa về trạm xử lý.

Giai đoạn đầu khi hệ thống nước thải của đô thị chưa được xây dựng, nước thải được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể bán tự hoại trong công trình, sau đó đưa vào hệ thống thoát nước mưa.

b) Vệ sinh môi trường :

- Rác thải được tổ chức thu gom vào các vị trí được bố trí trong khu vực, sau đó được các đơn vị có chức năng về vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển về nơi xử lý rác của Thành phố.

- Đối với các khu vực nhà thấp tầng : đặt các thùng chứa rác trong khu vực và thu gom rác theo giờ, các gia đình đổ trực tiếp vào xe trở rác.

- Đối với các cơ quan : rác được thu gom, vận chuyển thông qua hợp đồng với doanh nghiệp làm công tác vệ sinh môi trường.

Dọc các tuyến phố bố trí các thùng đựng rác công cộng, khoảng cách 100m/01 thùng để thu gom, các đơn vị có chức năng sẽ đi thu gom theo định kỳ để đưa về nơi xử lý rác của Thành phố.

3.2.5. Qui hoạch hệ thống cấp điện (QH - 07E).

Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ 3 trạm hiện có là trạm Yên Phụ, trạm Quốc Tử Giám và trạm Nghĩa Đô.

Hệ thống điện cấp cho khu vực gồm các tuyến cáp ngầm 22KV với tổng chiều dài 1,13 km; 21 trạm hạ thế với tổng công suất 12.740 KVA.

3.2.6. Qui hoạch mạng lưới thông tin bưu điện (QH - 07E)

Nguồn cấp : từ 3 tổng đài vệ tinh sẽ được xây dựng tại phố Giảng Vỏ, khách sạn La Thành và phố Hoàng Hoa Thám.

3.3. Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (bản vẽ QH - 09)

- Đối với các công trình chỉnh trang, chỉ giới xây dựng giữ nguyên theo hiện trạng.

- Đối với các công trình nhà ở được giữ lại sau khi mở đường, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Các công trình xây dựng mới có chỉ giới xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ từ 3 m đến 15m tuỳ theo vị trí và chức năng của công trình.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Qui hoạch Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ kèm theo Quyết định này; tổ chức nghiên cứu, xác định quĩ đất và ranh giới đất 2 bên tuyến phố trên bản đồ tỷ lệ 1/500, trình UBND Thành phố phê duyệt làm cơ sở cho việc lập dự án thu hồi đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng, chuẩn bị điều kiện để thực hiện xây dựng đồng bộ theo qui hoạch; tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xác định và tổ chức cắm mốc chỉ giới trục đường; phối hợp với Chủ tịch UBND Quận Ba Đình, Chủ tịch UBND các phường : Ngọc Hà, Đội Cấn, Cống vị, Kim Mã, Giảng Võ tổ chức công bố công khai qui hoạch chi tiết tuyến phố để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Điều 3: Giao Giám đốc các Sở qui hoạch Kiến trúc, Xây dựng; Chủ tịch UBND quận Ba đình và Chủ tịch các phường : Ngọc Hà, Đội Cấn, Cống vị, Kim Mã, Giảng Võ tổ chức kiểm tra, quản lý và giám sát xây dựng theo qui hoạch; xử lý các trường hợp xây dựng sai qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Qui hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài chính Vật giá, Địa chính Nhà đất, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch UBND quận Ba đình, Chủ tịch UBND các phường : Ngọc Hà, Đội Cấn, Cống vị, Kim Mã, Giảng Võ; Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCHHoàng Văn Nghiên