UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 17/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Điện Biên, ngày 23 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt danh mục các Đề án UBND tỉnh sẽ thông qua trong chương trình công tác năm 2004

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy đỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 16/12/2004 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ , giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X;

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các Đề án UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh sẽ xem xét, thông qua trong năm 2004 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xây dựng các Đề án trình UBND và Thường trực UBND tỉnh thông qua.

Giao cho Văn phòng HĐND và UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các ngành các đơn vị tổ trức thực hiện nhiệm vụ được phân công và bố trí lịch cụ thể để UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh thông qua các Đề án. Trong quá trình tổ chức thực hiện có những nội dung công việc đột xuất, phát sinh, Văn phòng chủ động báo cáo Thường trực UBND tỉnh điều chỉnh, bổ xung trong chương trình công tác cho phù hợp.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh