ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 17/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 05 tháng 8 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

 đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

_____________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2005 và thay thế Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 04/3/2005 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Bùi Viết Bính