BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y tại công văn số 25/CV-BQLCKBY ngày 16 tháng 02 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, mẫu S cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

2. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

3. Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Điều 2. Ban quản lý thực hiện ủy quyền nêu tại khoản 3, Điều 1 của Quyết định này theo các nội dung sau:

1- Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, bảo đảm thực hiện đúng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 19/6/2000, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giải trình Kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý điều hành xuất nhập khẩu. Việc xét duyệt kế hoạch nhập khẩu bao gồm các nội dung sau đây:

a) Duyệt kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư để tạo tài sản cố định, kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, bao gồm cả việc nhập khẩu để tạo tài sản bằng phương thức thuê mua tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

b) Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài, chưa có trong dây chuyền công nghệ, để hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

c) Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Giấy phép đầu tư phù hợp với Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005, Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001.

2- Duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại.

3- Duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Hàng quý, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

Điều 4. Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phan Thế Ruệ