UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦATRUNG TÂM TƯ VẤN TÀI CHÍNH, THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐẤU GIÁ THUỘC SỞ TÀI CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ về việc hoạt độngthẩm định giá;
Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫnthực hiện Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về việc hoạtđộng thẩm định giá;
Căn cứ Thông tư 67/2007/TT-BTC ngày 19/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnchuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, trung tâm có chức năng hoạt động thẩmđịnh giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá;
Căn cứ Thông báo số 267-TB/TU ngày 03/10/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yênvề việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư phápvà đổi tên Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá trực thuộc Sở Tàichính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 178/TT-SNV ngày 12/10/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâmtư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá thành Trung tâm tư vấn và dịch vụ tàichính trực thuộc Sở Tài chính.

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tàichính là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Trung tâm có tưcách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Địa điểm: Đặt tại Sở Tài chínhtỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn:

a) Xây dựng kế hoạch và hoạtđộng của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện tư vấn về quản lýtài chính, tài sản nhà nước, quản lý thị trường bất động sản cho các tổ chức,cá nhân có nhu cầu.

c) Tư vấn về kiểm toán, kế toán,quản lý doanh nghiệp, tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chínhkế toán, kiểm toán, chứng chỉ đấu thầu.

d) Thực hiện dịch vụ tư vấn vềtài sản nhà nước, đất đai và bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước theo quyết địnhcủa cơ quan có thẩm quyền.

đ) Thực hiện dịch vụ mua sắm tàisản nhà nước, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mua sắm; thực hiệncác dịch vụ khác liên quan đến quản lý tài sản nhà nước và bất động sản theoquy định của pháp luật.

e) Ký hợp đồng với doanh nghiệpthẩm định giá (Bộ Tài chính), làm đầu mối tiếp nhận nhu cầu thẩm định giá củacác đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

g) Thực hiện các dịch vụ cungcấp thông tin, tư vấn về giá cả thị trường cho các tổ chức và cá nhân có nhucầu.

h) Tổ chức các dịch vụ hướngdẫn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chính sách và chuyên môn, nghiệp vụ quảnlý tài sản nhà nước, quản lý tài chính về đất đai và bất động sản.

i) Thực hiện dịch vụ về quản lýtài sản công, bồi thường thiệt hại tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự ántheo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khácdo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức,định biên của Trung tâm.

3.1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó giám đốc,Kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của UBNDtỉnh.

3.2. Các bộ phận chuyên môn,nghiệp vụ:

- Bộ phận hành chính và tư vấntài chính

- Bộ phận tư vấn, dịch vụ về tàisản.

3.3. Tài sản, kinh phí hoạt động:

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tàichính được giữ nguyên tài sản của Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá,đấu giá để thực hiện nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ tài chính. Tỉnh hỗ trợkinh phí hoạt động cho đến khi chuyển sang doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá12 tháng cho 06 định biên.

Điều 4. Giám đốc Trungtâm tư vấn và dịch vụ tài chính xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạnvà lề lối làm việc của từng bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trình Giám đốc Sở Tàichính phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Sở Tài chínhnghiên cứu để chậm nhất đến hết năm 2008 chuyển Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tàichính sang loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trái với quyết định này đềubãi bỏ. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở:Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơquan có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Giám đốc Trungtâm tư vấn và dịch vụ tài chính có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường