ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN MẠNG LƯỚI THÚ Y THỦY SẢN VÀ KHUYẾN NGƯ CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh Thú y và Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyếnnông, khuyến ngư;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thủy sản và Chánh Văn phòngUBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiện toàn mạng lưới thúy thủy sản và khuyến ngư cơ sở với nội dung chủ yếu như sau:

I. Mạng lưới thú y thủy sản

1. Cấp tỉnh: Trạm Thú y thủy sản trực thuộc Chicục BVNL thủy sản.

* Chức năng

Trạm Thú y thủy sản là đơn vị sự nghiệp giúp Chi cục trưởngthực hiện chức năng quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thú y thủysản đối với các tổ chức, cá nhân nuôi trồng, chế biến, vận chuyển thủy sảntrong toàn tỉnh.

* Nhiệm vụ

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sảnxuất, kinh doanh giống, di giống, nhập giống, các loại thức ăn, thuốc, hóachất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

- Tham gia hướng dẫn ứng dụng quy phạm thực hành nuôitốt, quy tắc nuôi có trách nhiệm trong vùng nuôi thủy sản theo quy định củapháp luật. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm soát ảnh hưởngcủa thuốc bảo vệ thực vật và chất thải công nghiệp đến môi trường nuôi trồngthủy sản ở địa phương.

- Thực hiện quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnhthủy sản theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện dịch bệnh trên địa bàntỉnh. Thực hiện hoạt động dập tắt dịch bệnh thủy sản và phục hồi môi trường saukhi dịch bệnh được dập tắt.

- Kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất kinhdoanh thủy sản, tàu cá, cảng cá, chợ cá, cơ sở thu gom, cở sở chế biến thủy sảnthủ công.

- Thực hiện chương trình kiểm soát dư lượng kháng sinh,hóa chất độc hại trong thủy sản nuôi.

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo, ứngdụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản; trongquan trắc môi trường nuôi thủy sản.

* Định biên cán bộ

- Số lượng : 8 người.

+ Quản lý chất lượng : 3 người

+ Thú y thủy sản : 3 người

+ Kiểm nghiệm, xét nghiệm : 2 người

- Trình độ: Đại học nuôi trồng thủy sản, chế biến thủysản.

2. Cấp huyện: Trạm Thú y thủy sản huyện, thành phốven biển.

* Chức năng

Trạm Thú y thủy sản huyện, thành phố là đơn vị sự nghiệp,chịu sự quản lý trực tiếp của Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Nông nghiệp) huyện,thành phố, giúp Phòng Kinh tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnhvực thủy sản (nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thú y thủysản) trên địa bàn huyện, thành phố.

* Nhiệm vụ

+ Kiểm dịch thú y thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủysản, quan trắc dự báo môi trường thủy sản xác định bệnh thủy sản nuôi.

+ Có trách nhiệm chính trong việc phát hiện và hướng dẫnngư dân phòng trừ dịch bệnh; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nuôitại địa phương.

+ Hướng dẫn kỹ thuật đánh bắt, chế biến và bảo quảnsản phẩm.

+ Tổ chức thực hiện các mô hình khuyến ngư trong địabàn huyện, thành phố.

* Định biên cán bộ

- Số lượng

+ Trạm Thú y thủy sản Hoài Nhơn : 04 người

+ Trạm Thú y thủy sản Phù Mỹ : 04 người

+ Trạm Thú y thủy sản Phù Cát : 04 người

+ Trạm Thú y thủy sản Tuy Phước : 04 người

+ Trạm Thú y thủy sản thành phố Quy Nhơn : 03 người

- Trình độ: Đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sảnvà thú y thủy sản.

- Mỗi trạm chỉ bố trí 01 trạm trưởng. Tiêu chuẩn tuyểnchọn đúng chuyên ngành, chủ yếu là nuôi trồng và thú y thủy sản.

3. Cấp xã, phường: Cán bộ khuyến ngư xã, phường.

* Nhiệm vụ

Giúp UBND cấp xã, Trạm Thú y thủy sản huyện, thành phốxây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thủy sản và phòng ngừa dịch bệnhtrong nuôi trồng thủy sản; thực hiện việc giám sát tình hình dịch bệnh và quảnlý khai thác thủy sản ở địa phương.

- Tổ chức triển khai thực hiện các mô hình khuyến ngư.

- Căn cứ nhiệm vụ của Trạm Thú y thủy sản huyện, thànhphố và tình hình thực tế của địa phương phối hợp với các tổ chức liên quan tuyêntruyền, phổ biến giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về thủy sản cho nhân dânđịa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Trạm Thú ythủy sản huyện, thành phố và UBND cấp xã giao.

* Định biên

Mỗi xã, phường ven biển có nuôi trồng và đánh bắt thủysản và các xã nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi nuôi cá nước ngọt tập trung bốtrí một cán bộ khuyến ngư.

* Tiêu chuẩn

+ Trình độ trung cấp thủy sản trở lên.

+ Nắm vững và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, Nghịquyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của ngành thủysản về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm caovà nhiệt tình công tác.

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Tuổi đời từ 18 đến 45 tuổi.

* Trách nhiệm

Cán bộ thủy sản xã, phường do UBND xã, phường hợp đồng,quản lý hoạt động và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trạm Thú ythủy sản huyện, thành phố.

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chấphành sự phân công, điều động của Trưởng Trạm Thú y thủy sản huyện, thành phố vàChủ tịch UBND xã, phường; liên đới chịu trách nhiệm khi trên địa bàn được phâncông quản lý xảy ra dịch bệnh.

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách và pháp luật của Nhà nước khi làm việc ở địa phương.

- Bảo đảm tính trung thực khách quan, đúng pháp luậtkhi thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thủy sản của địaphương cho UBND cấp xã và Trạm Thú y thủy sản huyện, thành phố theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng hoặc độtxuất tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh và quan trắc môi trườngvề Trung tâm Khuyến ngư NCƯDKT thủy sản và Chi cục BVNL thủy sản.

* Quyền lợi

- Cán bộ thủy sản xã, phường được hưởng phụ cấp lươngtheo hợp đồng.

- Được cung cấp và trang bị các điều kiện để làm việctheo quy định.

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụchuyên môn có liên quan đến công việc được giao.

4. Phương thức hợp đồng và định mức phụ cấp lương trảcho cán bộ khuyến ngư xã, phường

- UBND cấp xã được xem xét ký hợp đồng dài hạn với cánbộ khuyến ngư xã, phường trên cơ sở có thỏa thuận trước với Trạm Thú y thủy sảncấp huyện.

- Mức phụ cấp cho cán bộ khuyến ngư xã, phường 400.000đ/người/tháng.

II. Nguồn ngân sách thực hiện Đề án

+ Ngân sách tỉnh đầu tư trang thiết bị cho các Trạm Thúy thủy sản huyện, thành phố và chi trả biên chế Trạm Thú y thủy sản trực thuộcChi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

+ Ngân sách huyện, thành phố chi trả lương cho cán bộ chuyênmôn thuộc biên chế của huyện, thành phố và chi hỗ trợ trả bù phụ cấp cho cán bộkhuyến ngư xã, phường nếu ngân sách xã, phường không đủ cân đối.

+ Ngân sách xã, phường chi trả phụ cấp cho cán bộ khuyếnngư xã, phường. Ngoài ra, ngân sách huyện (thành phố), xã (phường) bốtrí kinh phí hàng năm

cho hoạt động khuyến ngư và phòng chống dịch bệnh thủysản tại địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Thủy sản chủ trì phối hợp Sở Nộivụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chứctriển khai thực hiện Đề án này và theo dõi, đề xuất giải quyết các vướng mắc nảysinh trong quá trình thực hiện.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp SởThủy sản, Sở Nội vụ xác định tiêu chuẩn cán bộ thú y thủy sản, khuyến ngư cơ sởở từng địa bàn cấp xã, phường và chỉ đạo UBND các xã, phường hợp đồng cán bộ khuyếnngư xã, phường đảm bảo đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo thực hiệncủng cố kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản cơ sở, tăng cường quản lý nhà nướcvề thủy sản, tổ chức triển khai các biện pháp phát triển nuôi trồng thủy sản vàphòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn; tổ chức phòng ngừa dịch bệnh trongnuôi trồng thủy sản theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ, Thủysản, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHVũ Hoàng Hà