THU VI?N PHÁP LU?T

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNGGIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU,THUYỀN VÀ MÁY TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHSÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ quy định vềlệ phí trước bạ và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 củaChính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế và Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảnggiá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu,thuyền và máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1015/QĐHC-CTUBND ngày 14/7/2006của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tỉnh SócTrăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, LT

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Tân

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, hai bánh gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành