ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤPBIỂN SỐ NHÀ TRONG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;
Căn cứ Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VII- kỳ họp thứ 10 về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thayđổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phícấp biển số nhà; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp biển số nhà trong tỉnh Trà Vinh; cụ thể:

- Đối tượng nộp: Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sởhữu.

- Đơn vị thu: Sở Xây dựng, UBND huyện, thị xã.

- Mức thu:

+ Cấp mới: 30.000 đồng/1 biển số nhà;

+ Cấp lại: 20.000 đồng/1 biển số nhà.

* Đơn vị thu được để lại 100% số tiền lệ phí thu được để chiphí cho việc thực hiện cấp biển số nhà theo quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục ThuếTrà Vinh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, thẩm quyền tổ chứcthực hiện, hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí, lai thulệ phí, thanh quyết toán, niêm yết công khai mức thu lệ phí,....theo đúng quyđịnh và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởngCục Thuế Trà Vinh; Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu