ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17 / 2010/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNHSÓC TRĂNG NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyếtsố 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việcđiều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2010;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh SócTrăng năm 2010 (đã phê duyệt tại Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009của UBND tỉnh Sóc Trăng), cụ thể như sau:

1. Tăng thu ngân sách địa phương năm 2010 là 1.148tỷ 954 triệu đồng. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2010 sau khi điều chỉnhlà 4.357 tỷ 295 triệu đồng.

2. Tăng chi ngân sách địa phương năm 2010 là 1.148tỷ 954 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010 sau khi điều chỉnhlà 4.357 tỷ 295 triệu đồng.

3. Tăng chi ngân sách tỉnh năm 2010 là 753 tỷ635 triệu đồng (bao gồm các khoản bổ sung cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổsung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố). Dự toán chi ngân sáchtỉnh năm 2010 sau khi điều chỉnh là 3.729 tỷ 926 triệu đồng.

(Chi tiết theocác phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế,Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm theo dõi,kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả cho UBNDtỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Banngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng căncứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: TH, VX, KT, XD, NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu