ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2011/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘTHU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE ÔTÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệphí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Nghị quyết số: 16/2011/NQ-HĐND ngày 28/6/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnhGia Lai khóa X, kỳ họp thứ nhất về thông qua quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụngtrên địa bàn tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp Giấyphép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô là 200.000 đồng/Giấy phép (Hai trăm ngàn đồng).Trường hợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinhdoanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép) áp dụng mức thu là 50.000đồng/lần cấp (Năm mươi ngàn đồng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân khi được cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phảinộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 3. Quản lý, sử dụng tiền phí thu được:

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vậntải bằng xe ô tô là khoản thu thuộc Ngân sách nhà nước. Cơ quan , đơn vị thu lệphí được quản lý và sử dụng như sau:

1. Cơ quan đơn vị thu lệ phí đượctrích để lại 65% (Sáu mươi lăm phần trăm) trên tổng số lệ phí thu đượcđể trang trải chi phí cho công việc thu lệ phí theo chế độ quy định.

2. Phần còn lại 35% nộp vào Ngânsách Nhà nước theo Chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng theo Mục lụcngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4. Các nội dung khác liên quan đếnviệc tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệphí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tưsố 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửađổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC .

Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế; Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng