ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2008/QĐ-UBND NGÀY 06/10/2008 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGTỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại Tờ trình số328A/TTr-STTTT ngày 19/4/2012 của Sở Thông tin – Truyền thông, và ý kiến đề xuấttại văn bản số 150/SNV-TCCC ngày 19/4/2012 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2008/QĐ-UBNDngày 06/10/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2:

“3. Về công tác pháp chế:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, đề án, dự án, tiêu chuẩnquốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phêduyệt.

b) Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bảnquy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra vàxử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểmtra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý chodoanh nghiệp; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiệncông tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm viquản lý của sở.”

2. Bổ sung khoản 2, Điều 3:

“2. Các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thôngtin và Truyền thông:

a) Văn phòng sở;

………………………………….

g) Phòng Pháp chế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, thủ trưởng các sở ngành tỉnhvà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ TTTT;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh
- CT, PCT Trần Minh Hùng;
- Như điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, Tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHĐỗ Hữu Lâm