ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG- AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quântự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thựchiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã vàcác hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyếtsố 23/2011/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố ĐàNẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 3 về nhiệm vụ năm 2012;

Thực hiện Thông báosố 115-TB/TU ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thường trực Thành ủy và Công văn số 499/HĐND-VP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Xét Công văn số 574/STC-QLNS ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Sở Tài chính về việc dự thảo Quyết định thay thếQuyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND thành phố;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế thu, quản lývà sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quânsự thành phố, Công anthành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của UBND thànhphố Đà Nẵng về ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - anninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Chỉhuy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Khobạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã;Các hộ gia đình, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Tài chính, Công an;
- TTr. Thành ủy, TTr. HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Chánh VP UBND thành phố;
- Sở Tài chính, BCH Quân sự TP, Công an thành phố, KBNN ĐN;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Các sở, ban, ngành thuộc thành phố;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PT-TH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- TT Công báo TP Đà Nẵng;
- Phòng Kinh tế tổng hợp;
- Lưu: VT-LT, NC-PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

QUY CHẾ

THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:17 / 2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quỹ quốc phòng - an ninhđược lập ở phường, xã do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoạt động, cư trú trênđịa bàn thành phố tự nguyện đóng góp. Ngoài ra, Quỹ quốc phòng - an ninh còntiếp nhận mọi khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và cáchoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phường, xã.

Điều 2. Nguyêntắc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh

1. UBND các cấp không đượcra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, khônggắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp dịch vụ công cho người dân mà UBND các phường, xã phải tổ chứctuyên truyền phổ biến, vận động để các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và các tổchức có liên quan trên địa bàn biết và tự nguyện đóng góp nhằm chia sẻtrách nhiệm của cộng đồng dân cư vào việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xãhội trên địa bàn, phục vụ lại chính người dân và cơ quan, tổ chức.

2. Mức vận độngđóng góp không vượt quá mức quy định tại Điều 4 Quy chế này. Trường hợp, có tổchức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp cao hơn mức quy định thìcác phường, xã được phép tiếp nhận và nộp đầy đủ vào Quỹ quốc phòng - an ninh của phường, xã.

3. Việc vận động đóng gópQuỹ quốc phòng - an ninh phải đúng đối tượng, côngkhai, minh bạch và việc sử dụng Quỹ phải đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Chủ tịch UBND phường, xã có tráchnhiệm mở tài khoản tiền gửi để quản lý số tiền quỹ vận động được, định kỳ chuyểnvào ngân sách thành phố để cân đối chi cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninhtheo quy định pháp luật.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸQUỐC PHÒNG - AN NINH

Điều 3. Đốitượng

1. Đối tượngvận động đóng góp

a) Đối tượng vận độngđóng góp

- Hộ gia đình hoạtđộng, cư trú trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp.

- Cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

b) Tiếp nhận mọi khoảnđóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ quốcphòng - an ninh.

2. Đối tượng miễn vận động đóng góp

a) Hộ gia đình mà chủ hộ là Bà Mẹ ViệtNam anh hùng; thương binh 1/4 và 2/4; hộ nghèo; hộ cứu tế thường xuyên; hộ giađình liệt sỹ neo đơn; hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học.

b) Đồng bào dân tộc các xã Hòa Phú, Hoà Bắc và HòaNinh thuộc huyện Hòa Vang.

c) Hộ gia đình có người thân (bố, mẹ,vợ, chồng, con) trong sổ đăng ký thường trú hoặc sổ đăng ký tạm trú công tác tại huyện đảo Trường Sa.

Điều 4. Mức tối đavận động đóng góp

1. Đối với hộgia đình

a) Phânvùng

- Vùng 1, gồm 16 phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2, Phước Ninh, Hòa ThuậnĐông, Nam Dương, Thanh Bình, Thạch Thang (thuộc quận Hải Châu); An Khê, Tân Chính, Xuân Hà, Hòa Khê, Thạc Gián, Vĩnh Trung, Chính Gián, Thanh Khê Đông (thuộcquận Thanh Khê); An Hải Bắc (thuộc quận Sơn Trà).

- Vùng 2,gồm 16 phường: Thuận Phước, Bình Thuận, Bình Hiên, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam(thuộc quận Hải Châu); Thanh Khê Tây, Tam Thuận (thuộc quận Thanh Khê); An Hải Đông, An Hải Tây, Phước Mỹ, Thọ Quang(thuộc quận Sơn Trà); Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh (thuộc quận Liên Chiểu), KhuêTrung, Hòa An, Hòa Thọ Đông (thuộc quận Cẩm Lệ).

- Vùng 3,gồm 20 phường, xã: Hòa Thuận Tây (thuộc quậnHải Châu); Mân Thái, Nại Hiên Đông (thuộc quận Sơn Trà); Hòa Quý, KhuêMỹ, Hòa Hải, Mỹ An (thuộc quận Ngũ Hành Sơn); Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, HòaKhánh Nam (thuộc quận Liên Chiểu); Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Hòa Phát (thuộc quậnCẩm Lệ); Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, HòaSơn (thuộc huyện Hòa Vang).

- Vùng 4,gồm 4 xã: Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú.

b) Mức vận độngđóng góp

Đơn vị tính: Đồng/năm

STT

Đối tượng

Mức vận động đóng góp

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

1

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh

100.000

80.000

60.000

40.000

2

Hộ gia đình có sản xuất kinh doanh

700.000

500.000

300.000

100.000

2. Đối với cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

a) Cơ quan cấp Trung ương,thành phố : 1.000.000 đồng/năm.

b) Cơ quan cấp quận, huyện,phường, xã : 600.000 đồng/năm.

3. Đối với các cơ sở sảnxuất kinh doanh

a) Cơ sở códưới 50 lao động : 1.000.000 đồng/năm.

b) Cơ sở cótừ 50 lao động trở lên : 1.500.000 đồng/năm.

4. Đối với các cơ sở kinh doanhkhách sạn, vàng bạc, vũ trường, karaoke

a) Đối với cácquận : 2.000.000 đồng/năm.

b) Đối với huyệnHoà Vang : 1.000.000 đồng/năm.

Chương III

PHƯƠNG THỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸQUỐC PHÒNG - AN NINH

Điều 5.Nguồn hình thành Quỹ quốc phòng - an ninh

1. Từ nguồn thuđóng góp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoạt động, cư trú trên địa bànthành phố Đà Nẵng theo mức đóng góp quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Từ sự đóng góptự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ.

Điều 6. Phươngthức thu, nộp Quỹ quốc phòng - an ninh

1. Cơ quanthực hiện thu: UBND các phường, xã.

2. Phương thức thu

a) Bằng chuyển khoản: Đơnvị, tổ chức, cá nhân chuyển vào tài khoản tiền gửi của phường, xã tại Kho bạc Nhànước quận, huyện.

b) Bằng tiền mặt: UBNDphường, xã thu bằng biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành theo hướng dẫn củaBộ Tài chính.

Điều 7. Hạch toán, quảnlý nguồn thu Quỹ quốc phòng - an ninh

1. Việc hạch toán thu, chi đượcthực hiện theo đúng quy định của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và chế độ kếtoán tài chính, ngân sách do Bộ Tài chính quy định.

2. Toàn bộ số thu đónggóp cho Quỹ quốc phòng - an ninh được tập trung vào tài khoản tiền gửi của phường, xã mở tại Kho bạc Nhà nướcquận, huyện.

3.Định kỳ hàng quý, UBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện:

- Trích từ tài khoản tiền gửi không quá 10% số thựcthu quỹ để chi phục vụ cho công tác tổ chức thu và thực hiệnghi thu, ghi chi theo quy định.

- Số kinh phí còn lại nộpvào ngân sách theo chương 560 - tiểu mục 4504 và được điềutiết 100% về ngân sách thành phố để cùng với nguồn ngân sách chi cho công tácquốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Điều 8. Sử dụng Quỹ quốc phòng -an ninh

1. Chi phụcvụ cho công tác tổ chức thu với mức tối đa không quá 10% trên tổng số thực thu,gồm: Mua biên lai ấn chỉ; Văn phòng phẩm; Hỗ trợ công tác vận động đóng góp.

2. Nguồnthu vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh còn lại được nộp vào ngân sáchthành phố để cùng nguồn ngân sách cân đối, bố trí cho công tác quốc phòng - anninh tại các địa phương hàng năm, được sử dụng để chi các nội dung sau:

a) Hỗtrợ chi hoạt động cho các lực lượng dân quân thường trực, dân quân trực thường xuyênvà dân phòng phường, xã theo quy định;

b) Hỗtrợ cho công tác tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ, dân phòng tại địa phương;

c) Cácnhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại địa phương, như: Chi thămviếng, động viên người thuộc lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng khi tham giagiữ gìn an ninh-quốc phòng ở cơ sở; Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thànhtích đột xuất trong việc tham gia giữ gìn an ninh - quốc phòng ở cơ sở; Chi sơkết, tổng kết hoạt động phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở phường, xã;…

Điều 9. Côngtác lập dự toán

Hàng năm, UBNDphường, xã lập dự toán thu Quỹ; dự toán chi thường xuyêntrong lĩnh vực an ninh quốc phòng, gửi Phòng Tàichính - kế hoạch quận, huyện tổng hợp gửi Sở Tài chính làm cơ sở bố trí dự toánchi theo quy định.

Điều 10.Báo cáo quyết toán và công khai quỹ

Định kỳ hàngquý (trước ngày 05 của tháng đầu quý sau), hàng năm (trước ngày 10 của thángđầu năm sau), UBND phường, xã báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường, xã gửi Phòng Tài chính - Kếhoạch quận, huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện tổng hợp kết quả thựchiện thu, nộp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận, huyện, báo cáo UBND quận, huyện và gửiSở Tài chính (trước ngày 10 của tháng đầu quý sau đối với báo cáo quý và trước ngày15 của tháng đầu năm sau đối với báo cáo năm) để tổng hợp báo cáo UBND thànhphố.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tráchnhiệm của các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thànhphố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra và đôn đốc việc thựchiện Quy chế này.

2. UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năngcùng cấp hướng dẫn UBND phường, xã triển khai thực hiện việc thu, quản lý và sửdụng Quỹ quốc phòng - an ninh thuộc địa bàn quản lý theo đúng quy định phápluật hiện hành. Đồng thời, thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện tại cácphường, xã nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong tổ chức vậnđộng.

3. UBND các phường,xã có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến Quy chế này đến các cơ quan, đơn vị, hộgia đình và các tổ chức có liên quan trên địa bàn để biết thực hiện.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơquan, đơn vị, hộ gia đình

Các cơ quan, đơnvị, hộ gia đình trên địa bàn thành phố tích cực đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh tại địa phương để xây dựng Quỹ quốcphòng - an ninh trên địa bàn phường, xãnhằm góp phần tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ choxây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng và cáchoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Điều 13. Khenthưởng, xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cánhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh được khen thưởng theo chế độ quy định của Nhà nước.

2. Người được giaonhiệm vụ vận động thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốcphòng - an ninh địa phương mà vi phạmcác quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xửlý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 14.Điều khoản thi hành

Trong quá trìnhthực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các địa phương,đơn vị cần phản ánh về UBND thành phố (thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố,Sở Tài chính và Công an thành phố) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.