ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chínhphủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý nhà nước về thông tin đốingoại;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 319/TTr-SNV ngày18/7/2013 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đốingoại cho sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Về chức năng

Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Uỷban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địabàn tỉnh.

2. Về nhiệm vụ

a) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Dự thảo các văn bản quy phạmpháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại trên địabàn tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy, xâydựng cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt độngthông tin đối ngoại; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng caonăng lực hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về thông tin đốingoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham giahoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quanthông tấn báo chí, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; cung cấp thôngtin theo quy định của pháp luật.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạtđộng xuất bản, lưu hành bản tin, họp báo, triển lãm, chiếu phim, hội thảo vàcác hoạt động thông tin khác của các cơ quan nước ngoài và hoạt động của phóngviên nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

f) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếunại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định pháp luật.

g) Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại trên địabàn tỉnh; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thamgia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHPhùng Quang Hùng