ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔTHỊ TẠI PHỤ LỤC SỐ 05 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2012/QĐ-UBND NGÀY26/12/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT, PHÂN LOẠI ĐẤT,PHÂN KHU VỰC ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, VỊ TRÍ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAINĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày14/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP củaChính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghịđịnh số 123/2007/NĐ-CP ngày 14/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 188/2004/ NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn xâydựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày14/12/2012 của HĐND tỉnh Lào Cai về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lào Cainăm 2013;

Thực hiện Văn bản số 122/HĐND-TT ngày 27/5/2013của Thường trực HĐND tỉnh về việc thoả thuận Tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 158/TTr-STNMT ngày 14/5/2013 về việc xin phê duyệt bổsung giá đất năm 2013 và Văn bản số 906/TNMT-KH ngày 17/6/2013 về việc ban hànhquyết định bổ sung bảng giá đất năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung giá đất ở đô thị tại Phụ lụcsố 05 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBNDtỉnh Lào Cai ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vựcđất và phân loại đường phố, vịtrí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013, cụthể như sau:

STT

Tên đường phố, ngõ phố

Mốc xác định

Khu, tiểu khu

Mật độ xây dựng (%)

Loại đường

Giá đất
(đồng/m2)

35

Các tuyến đường còn lại

Các tuyến đường còn lại tính theo địa giới hành chính hiện tại của thị trấn Bát Xát

VII

250.000

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, SởTài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh phối hợp hướng dẫn, tổ chức thực hiệnQuyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng; Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát và các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh