ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TÊN ĐƯỜNGKHU HÀNH CHÍNH, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, BẾN XE HUYỆN GÒ QUAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trìnhcông cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chếđặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị địnhsố 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường Khu hành chính,Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 141/TTr-SVHTTDL ngày 07/8/2013 về việc ban hành Quyếtđịnh công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện GòQuao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tên đường Khu hành chính, Trungtâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao (có danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dânhuyện Gò Quao và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngànhchức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc gắn liền biển tên đường trên địa bànhuyện Gò Quao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện GòQuao cùng các sở, ban ngành chức năng, địa phương có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- Cục Kiểm tra VB QPPL Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh; thành viên UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; LĐVP, Phòng VHXH;;
- Lưu: VT, ndmai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG KHU HÀNH CHÍNH,TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, BẾN XE HUYỆN GÒ QUAO
(Kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

Tên đường

Chiều dài đường (m)

Ghi chú

A

KHU HÀNH CHÍNH

01

Đường 30/4

4.500

02

Đường Nguyễn Thái Bình

1.350

03

Đường 3/2

634

04

Đường Nguyễn Văn Tư

2.000

05

Đường Nguyễn Hà

616

06

Đường Trịnh Vĩnh Phúc

278

07

Đường Yết Kiêu

462

B

KHU TT THƯƠNG MẠI THỊ TRẤN

01

Đường Ngô Quyền

1.707

02

Đường Sơn Nam

199

03

Đường Nguyễn Văn Tiền

199,2

04

Đường Tạ Quang Tỷ

197,7

05

Đường Nguyễn Hữu Cảnh

196

06

Đường Hai Bà Trưng

190,2

07

Đường Kim Đồng

220

08

Đường Triệu Thị Trinh

189

09

Đường Nguyễn Du

279

10

Đường Đặng Thùy Trâm

90

11

Đường Âu Cơ

119

12

Đường Phan Bội Châu

687

13

Đường Đồng Khởi

180

C

KHU BẾN XE HUYỆN

01

Đường Hoàng Sa

590

02

Đường Trường Sa

261

03

Đường Châu Văn Liêm

266

04

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Đường C1)

328

05

Đường Võ Thị Sáu

340

06

Đường Lý Tự Trọng (Đường Số 2)

362