ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐIVỚI VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viênthể thao;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thểthao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11năm 2011 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫnthực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thểthao thành tích cao;

Thực hiện Công văn số 392/HĐND-CTHĐ ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viênvà huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Liên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Sở Tài chính tạiTờ trình số 191/TTr-SVHTTDL-STC ngày 29 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Vận động viên, huấn luyện viên thuộc các đội tuyển: đội tuyển tỉnh; đội tuyểntrẻ tỉnh; đội tuyển năng khiếu các cấp; đội tuyển thiếu niên, nhi đồng các cấp;đội tuyển cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện).

2. Mức chi cụ thể: chế độ dinh dưỡng (gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng)được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của một vận động viên,huấn luyện viên thể thao (kể cả ngày chủ nhật).

a) Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tậpluyện và thi đấu ở trong nước:

- Đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc các đội tuyển cấp tỉnh:

Stt

Vận động viên, huấn luyện viên

Mức dinh dưỡng (đồng/người/ngày)

Thời gian tập trung tập luyện

Thời gian tập trung thi đấu

1

Đội tuyển tỉnh

150.000

200.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

120.000

150.000

3

Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh

90.000

150.000

4

Đội tuyển thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

70.000

120.000

Thời gian tập trung tập luyện và tập trungthi đấu của vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp tỉnh do Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định;

- Đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc đội tuyển cấp huyện, thị xã,thành phố (gọi chung cấp huyện): giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết địnhchế độ dinh dưỡng tùy theo khả năng cân đối của ngân sách nhưng không vượt quámức chi sau:

Stt

Vận động viên, huấn luyện viên

Mức dinh dưỡng (đồng/người/ngày)

Thời gian tập trung tập luyện

Thời gian tập trung thi đấu

1

Đội tuyển cấp huyện

90.000

150.000

2

Đội tuyển năng khiếu cấp huyện

80.000

140.000

3

Đội tuyển thiếu niên, nhi đồng cấp huyện

70.000

120.000

Thời gian tập trung tập luyện và tập trung thi đấu của vận động viên, huấnluyện viên đội tuyển cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định;

- Các vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện trong thời gian tập trung tậpluyện và tập trung thi đấu cho đội tuyển tỉnh thì hưởng chế độ dinh dưỡng củađội tuyển tỉnh, không được hưởng chế độ dinh dưỡng của đội tuyển cấp huyện.

b) Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tậpluyện và thi đấu ở nước ngoài do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với từng trườnghợp cụ thể trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương và trên cơ sở đềxuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính;

c) Đối với vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tậptrung tập luyện và thi đấu thì được hưởng chế độ quy định tại Điều 1 Quyết địnhnày;

d) Trường hợp các giải thể thao khác không do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức mà do các Liên đoàn Thể thaoQuốc gia đăng cai tổ chức (Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn Xe đạp -Mô tô Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, …) trong thời gian tập trung thiđấu vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy địnhcủa Điều lệ tổ chức giải, kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng do đơn vị củavận động viên, huấn luyện viên dự giải và các nguồn tài trợ bảo đảm.

3. Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí chi trả chế độ theo Quy định này được bố trí trong dự toán chingân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tậpluyện và thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thể dục thểthao cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố lập dự toán chi về chế độ dinh dưỡngcho vận động viên, huấn luyện viên thể thao và tổng hợp gửi cơ quan tài chínhcùng cấp xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nhà nước khuyến khích các đơn vị quản lý vận động viên, huấn luyện viên khaithác các nguồn thu hợp pháp để bổ sung chế độ dinh dưỡng cho vận động viên,huấn luyện viên.

4. Thời gian thực hiện: chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấnluyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận được áp dụng từ ngày 01tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kývà thay thế Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương