ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỚI, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ BÃI BỎ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị địnhsố 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ; Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện cácquy định Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5năm 2006 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn về lệ phí trướcbạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Lao độngThương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ápdụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đốivới đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đìnhvà cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVI, kỳ họp thứ 8 vềviệc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đónggóp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mới, điều chỉnh một sốloại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu như sau:

1. Quy định mức thu các loại phí

a. Phí sử dụng đường bộ theo đầuphương tiện đối với xe mô tô:

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh đến100cm3: 50.000 đồng/năm.

- Đối với loại xe có dung tích xy lanh trên100cm3: 105.000 đồng/năm.

- Phương thức thu phí: Thực hiện theo Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

b. Phí tham quan các tuyến du lịch tại Phong Nha- Kẻ Bàng:

- Tuyến du lịch “Rào Thương - Hang Én” (bao gồm10 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 400.000 đồng/người/lượt.

- Tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang ThủyCung” (bao gồm 06 điểm tham quan du lịch): Mức thu: 240.000 đồng/người/lượt.

(Do đặc thù của 02 tuyến du lịch sinh thái mạohiểm nên không tổ chức cho trẻ em tham quan).

2. Quy định tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vịthu

a. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thuphí xe mô tô:

- Đối với các phường, thị trấn: 10% số phí thuđược.

- Đối với các xã: 20% số phí thu được.

b. Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí tuyến du lịch“Rào Thương - Hang Én” và tuyến du lịch “Thung lũng Sinh Tồn - Hang Thủy Cung”:53% số phí thu được.

3. Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đốivới ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái): Từ 12% xuống 10%.

Điều 2.Bãi bỏ các khoản đóng góp đối vớingười nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dụclao động quy định tại Điểm 1, Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bìnhquy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trămtrích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký ban hành.

2. Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở ngườidưới 10 chổ ngồi (kể cả người lái) quy định tại Điểm 4, Khoản II, Điều 1 Quyếtđịnh số 18/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngBình về việc quy định mới, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địabàn tỉnh Quảng Bình hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc kho bạc Nhà n­ước tỉnh; Thủ tr­ưởngcác Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang