ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁCKHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày30/5/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán,quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Về việc Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiệnqua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhLạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 168/TTr-STC ngày 29/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiệnqua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhLạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi: Quy định mức trích từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàntỉnh Lạng Sơn.

b) Đối tượng: Mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện quacông tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan thanhtra nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở; Thanh trahuyện, thành phố.

2. Mức trích:

a) Đối với Thanh tra tỉnh:

- Được trích 30% trên tổng số tiền từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộpđến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đối với Thanh tra Sở; Thanh tra các huyện, thành phố:

- Được trích 30% trên tổng số tiền từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộpđến 1 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

3. Các quy định khác: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dựtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồiphát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ tục trích, nộp, sử dụng kinh phí được trích và lập dựtoán quyết toán kinh phí trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tácthanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngânsách Nhà nước; Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm2012 của Bộ Tài Chính, Thanh tra Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua côngtác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, kiểm tra việcthực hiện các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vàongân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngànhtỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ(b/c);
- Bộ Tài chính(b/c);
- Thanh tra Chính phủ(b/c);
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp(b/c);
- TT Tỉnh uỷ(b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh
- Công báo tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT. (ĐT)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình