UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘMÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC,CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm2004;

Căn cứ Luật Cánbộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghịđịnh số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Nghịđịnh số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Căn cứ Nghịđịnh 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những ngườilà công chức;

Căn cứ Nghịđịnh số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồidưỡng công chức;

Căn cứ Nghịđịnh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyểndụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 10năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức,hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghịđịnh số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôiviệc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cứ Nghịđịnh số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc xử lý kỷluật đối với công chức;

Căn cứ Nghịđịnh số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã,phường, thị trấn;

Căn cứ Nghịđịnh số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định vềthành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghịđịnh số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công,phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đốivới doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Thôngtư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiệnchế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 345/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy địnhphân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thuộc sở, ban,ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấphuyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh SơnLa gồm 4 Chương và 25 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày 01 tháng 11 năm 2013, thay thế các quy định về quản lý công chức trong cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việcban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giámđốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thưởng trực UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, TRONGCÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA( Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 3/10/2013 của Uỷban nhân dân tỉnh Sơn La )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định nàyquy định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban,ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã,doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương trên địa bàn tỉnhSơn La.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Về tổ chức bộmáy

a) UBND tỉnh;UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); UBND các xãphường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã);

b) Các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

c) Các Chi cục,Ban trực thuộc Sở;

d) Các đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấphuyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

đ) Các tổ chứcchính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

e) Các doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước.

2. Về cán bộ,công chức

a) Cán bộ, côngchức trong các cơ quan hành chính nhà nước;

b) Lãnh đạo quảnlý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và ngườiđược cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốngóp của nhà nước.

c) Công chứctrong bộ máy lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

d) Công chức đượccấp có thẩm quyền luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do các tổ chứcđó trả lương;

đ) Cán bộ, côngchức cấp xã.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức

1. Công tác quảnlý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cấp xã phải đảm bảođúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước quy định.

2. Công tác tổchức bộ máy, cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo,chỉ đạo và thống nhất quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) và Ủyban nhân dân (UBND) tỉnh.

3. UBND tỉnh chịutrách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Hội đồngnhân dân (HĐND) tỉnh trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức thuộcthẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

4. Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành (gọi chung là Giám đốc sở), Chủ tịch UBND huyện,thành phố (gọi chung là cấp huyện) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh, cấp uỷ Đảng cùng cấp trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, côngchức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp.

5. Kết hợp giữatiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

6. Thực hiệnnguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấprõ ràng.

7. Thực hiệncông khai minh bạch trong quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức gắn vớithực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vịtrong công tác tổ chức và cán bộ.

8. Công chức lãnh đạo quản lý của các phòng, ban đơn vị trực thuộccơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các Chi cục trực thuộc sở,các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, trực thuộc UBND cấp huyện phải đảm bảo vềcơ cấu lãnh đạo gồm: Phòng có 09 biên chế trở lên bố trí 01 trưởng phòng vàkhông quá 03 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 05 biên chế đến 08 biên chế bố trí01 trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng; Phòng có 04 biên chế bố trí01 trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 03 biên chế trở xuống bốtrí 01 trưởng phòng.

9. Thực hiệnbình đẳng giới.

Điều 4. UBND tỉnh phân cấp cho giám đốc các sở, ban,ngành và Chủ tịch UBND huyện trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức.Trong một số trường hợp cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh quyết định những vấn đề về tổchức bộ máy, cán bộ, công chức đã phân cấp cho các sở, ban, ngành và UBND huyện.

Chương II

VỀ TỔ CHỨC BỘMÁY

Điều 5. UBND tỉnh trực tiếp quản lý

a) Các sở, ban,ngành và tương đương;

b) UBND các huyện,thành phố;

c) Các tổ chứchội;

d) Các tổ chứcquỹ (không phải là quỹ xã hội, quỹ từ thiện);

đ) Các Quỹ xã hội,quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

e) Các đơn vị sựnghiệp gồm: Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Cao đẳng y tế; Trường Trung cấp Kinhtế - Kỹ thuật; Trường Cao đẳng nghề; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Nội dung quảnlý cụ thể:

- Trình HĐND tỉnhquyết định phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyệntheo Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư liên bộ và chủ trương của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,các chi cục trực thuộc sở.

- Quyết địnhthành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Đề án do Thủ tưởngchính phủ phê duyệt. Phê duyệt điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ, chủ trươngthành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạchtoán phụ thuộc khác thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Quyết địnhthành lập, tổ chức lại, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh theo quy định hiệnhành.

- Quyết địnhthành lập, tổ chức lại, giải thể, quy định cơ cấu tổ chức của các đơn vị sựnghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy bannhân dân cấp huyện theo quy định hiện hành.

- Quyết địnhthành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể đổi tên và ban hành điều lệ quỹ (khôngphải là quỹ xã hội, quỹ từ thiện) đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnhtheo quy định hiện hành.

- Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổitên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện,xã theo quy định hiện hành.

- Chủ tịch UBNDtỉnh cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập,chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹhoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động;công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấyphép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối vớiquỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh theo quy định hiệnhành.

- Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các Hội đồng tư vấn, các tổ chứcphối hợp liên ngành cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộcUBND tỉnh và thuộc diện UBND tỉnh ra quyết định thành lập.

Điều 6. Giám đốc Sở Nội vụ

a) Thẩm định đềán tổ chức bộ máy của các đơn vị trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Thẩm định xếphạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Thẩm định,thống nhất bằng văn bản đối với việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vịsự nghiệp giáo dục và đào tạo có tư cách pháp nhân thuộc thẩm quyền thành lập củaUBND huyện.

d) Hướng dẫnUBND huyện quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quanchuyên môn thuộc UBND huyện.

đ) Cho ý kiến bằngvăn bản về việc tổ chức đại hội của các tổ chức Hội.

Điều 7. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phốihợp với các ngành liên quan, tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập,tổ chức lại, giải thể, đổi mới các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêntrình Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Đề ánthành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được Thủ tướng Chính phủphê duyệt, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thành lập, phê duyệt điều lệCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành.

Điều 8. Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương quản lý

a) Các phòng,ban trực thuộc;

b) Các Chi cụctrực thuộc;

c) Các đơn vị sựnghiệp trực thuộc.

Nội dung quảnlý cụ thể:

- Đề nghị UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở, ban, ngành; chi cục trực thuộc sở.

- Đề nghị UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, xếp hạngcác đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, các phòng thuộcchi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở.

- Quyết địnhcông nhận Ban vận động thành lập hội (thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ngành,lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động) đối với hội có phạm vi hoạt động trongtỉnh theo các quy định hiện hành .

Điều 9. UBND cấp huyện quản lý

a) Các phòng,ban trực thuộc;

b) Các đơn vị sựnghiệp trực thuộc UBND cấp huyện gồm: trường trung học cơ sở; trường phổ thôngcó nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổthông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm vănhoá - thể thao; đài truyền thanh - truyền hình; trung tâm dạy nghề; trung tâmgiáo dục lao động; trung tâm phát triển quỹ đất; trạm khai thác và bảo vệ côngtrình thuỷ lợi; các đơn vị sự nghiệp khác theo quyết định của UBND tỉnh.

c) Các đơn vị sựnghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm: Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất.

Nội dung quảnlý cụ thể:

- Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDhuyện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Đề nghị UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vịsự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quyết địnhthành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có tưcách pháp nhân thuộc thẩm quyền thành lập của UBND huyện sau khi có ý kiến thẩmđịnh của Sở Nội vụ.

- Chủ tịch UBNDhuyện quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có tư cáchpháp nhân thuộc thẩm quyền thành lập của UBND huyện.

- Chủ tịch UBNDhuyện quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội đối với hội có phạm vi hoạtđộng trong huyện, xã theo các quy định hiện hành.

- Chủ tịch UBNDhuyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập,chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹhoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động;công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấyphép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối vớiquỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (không bao gồmcác quỹ xã hội có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt độngtrong phạm vi huyện, xã) theo quy định hiện hành.

Chương III

VỀ CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

Điều 10. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chứcvụ lãnh đạo, quản lý, phê chuẩn kết quả bầu cử, nghỉ hưu, thôi việc

1. Chủ tịchUBND tỉnh:

a) Cụ thể hoá bằngquyết định Nhà nước để triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, thôngbáo của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhândân tỉnh về công tác cán bộ;

b) Phê chuẩn kếtquả bầu cử, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện, thànhphố theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

c) Quản lý cácchức danh cán bộ lãnh đạo (cấp trưởng và cấp phó) các hội, tổ chức xã hội nghềnghiệp không thuộc diện Thường trực tỉnh uỷ, Ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý theoquy định của pháp luật;

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữchức vụ lãnh đạo, quản lý, nghỉ hưu, thôi việc sau khi có Nghị quyết của Bancán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các chức danh:

- Phó Giám đốccác doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Chi cục trưởng,Phó Chi cục trưởng các Chi cục thuộc sở và tương đương (không bao gồm các trườnghợp Giám đốc, Phó giám đốc các sở, ngành kiêm nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chicục trực thuộc sở);

- Cấp trưởng mộtsố đơn vị sự nghiệp thuộc sở theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Chủ tịch UBND tỉnh (không bao gồm các trường hợp Giám đốc, Phó giám đốccác sở, ngành kiêm nhiệm chức vụ Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở);

- Kế toán trưởngdoanh nghiệp nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), Kế toán trưởngcác đơn vị theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịchUBND tỉnh.

e) Tổng hợp quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý khối các cơ quanhành chính nhà nước theo quy định;

f) Các trường hợpkhác theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc SởNội vụ

- Trình Chủ tịchUBND tỉnh quyết định bổ nhiệm bổ, nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chứcvụ lãnh đạo, quản lý, phê chuẩn kết quả bầu cử, nghỉ hưu, thôi việc đối với cánbộ, công chức lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thẩm định hồ sơ, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễnnhiệm, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nghỉ hưu, thôi việc đối với các chứcdanh thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại điểm d,Khoản 1 điều này.

- Thẩm định hồ sơ, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễnnhiệm, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh chochủ trương đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc sở theoquy định tại điểm a, Khoản 3 điều này.

3. Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương:

a) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, thôigiữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Đảng uỷ khối cáccơ quan tỉnh hoặc các huyện uỷ, thành uỷ và Nghị quyết của Ban cán sự đảng UBNDtỉnh đối với các chức danh:

- Chánh vănphòng sở, Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở;

- Thủ trưởngcác đơn vị sự nghiệp thuộc sở (không bao gồm các trường hợp thuộc thẩm quyền quảnlý của Ban thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh).

b) Quyết định bổnhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất của Đảnguỷ khối các cơ quan tỉnh hoặc các huyện uỷ, thành uỷ đối với các chức danh:

- Phó Chánh vănphòng sở, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở;

- Cấp trưởng, cấpphó các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Chi cục trực thuộc Sở, ban,ngành.

- Công chức thuộcquyền quản lý.

c) Quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc đối với các chức danh lãnh đạoquản lý theo quy định tại điểm a, Khoản 3 điều này, các chức danh lãnh đạo quảnlý và công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc sở.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

a) Phê chuẩn kếtquả bầu cử, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

b) Quyết định bổnhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, thôi giữ chức vụ lãnh đạo, nghỉ hưu, thôi việc đốivới Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; Cấp trưởng các đơn vị sựnghiệp trực thuộc UBND huyện, thành phố; Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện sau khi có nghị quyết của Ban Thườngvụ huyện uỷ.

c) Quyết địnhnghỉ hưu, thôi việc đối với các chức danh thuộc quyền phê chuẩn kết quả bầu cử;cán bộ, công chức, và cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị

Trong trường hợpcơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trựctiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có thẩmquyền quyết định (bằng văn bản) giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vịtheo quy định hiện hành.

a) Chủ tịchUBND tỉnh quyết định giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị đối với cáctrường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 10 quyết định này Sau khi có nghị quyết củaBan Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ (đối với trường hợp thuộc thẩm quyềnquản lý của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ), Ban cán sự đảng UBND tỉnh(đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự đảng UBND tỉnh).

b) Giám đốc cácsở, ban, ngành giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị đối với các chức vụđược quy định tại điểm a, b, khoản 3, Điều 10 quyết định này (sau khi có nghịquyết của cấp uỷ đơn vị).

c) Chủ tịchUBND các huyện, thành phố giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị đối vớicác cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBNDhuyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịchUBND cấp xã (sau khi có nghị quyết của Ban Thường vụ huyện uỷ).

d) Thời hạngiao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị không quá 6 tháng (trường hợp đặcbiệt giao quyền cấp trưởng không quá 9 tháng), hết thời hạn trên đơn vị phải bốtrí người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức vụ cấp trưởng theo quy định,trường hợp đơn vị không có nguồn bổ nhiệm thì đề nghị cấp có thẩm quyền xemxét, bổ nhiệm nguồn từ bên ngoài đơn vị.

Điều 11. Công tác tuyển dụng

1. Công tác tuyểndụng công chức, công chức cấp xã phải qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy địnhcủa Chính phủ; Quy chế tuyển dụng của UBND tỉnh

2. Chủ tịchUBND tỉnh:

- Ban hành kếhoạch tuyển dụng công chức.

- Quyết địnhthành lập Hội đồng tuyển dụng công chức.

- Quyết địnhthành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận đối với các trường hợp đặcbiệt trong tuyển dụng công chức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 19 Nghị địnhsố 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng,sử dụng và quản lý công chức.

- Phê duyệt kếtquả tuyển dụng công chức.

3. Giám đốc SởNội vụ:

a) Quyết địnhtuyển dụng đối với công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước;

b) Thường trựcHội đồng tuyển dụng, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức.

c) Quyết địnhchuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

d) Hướng dẫn,kiểm tra việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

đ) Hàng quý phêduyệt danh sách cán bộ, công chức hưởng lương thuộc các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh.

4. Giám đốc cácsở, ban, ngành và tương đương

a) Quyết địnhphân công công tác cho công chức;

b) Quyết địnhthành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn,trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việclàm cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; đề nghị cấpcó thẩm quyền tiếp nhận không qua thi tuyển công chức đối với các trường hợp đặcbiệt trong tuyển dụng công chức quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức về công tác tại các đơn vị thuộc quyền quản lý;

c) Quyết địnhthành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch để xét chuyển cán bộ, công chức cấp xãthành công chức cấp tỉnh về công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý;

d) Quyết địnhtuyển dụng công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc(Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luậtquy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước thì phải thực hiệnquy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của phápluật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyểndụng);

đ) Đề nghị Sở Nộivụ quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp tỉnh.

e) Được ký hợp đồng lao động có thời hạn trong chỉ tiêu biên chếcông chức được giao sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

5. Chủ tịchUBND các huyện, thành phố:

a) Quyết địnhphân công công tác cho công chức;

b) Quyết địnhthành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn,trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việclàm cần tuyển của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; đề nghị cấpcó thẩm quyền tiếp nhận không qua thi tuyển công chức đối với các trường hợp đặcbiệt trong tuyển dụng công chức quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức về công tác tại các đơn vị trực thuộc UBND huyện;

c) Quyết địnhthành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chuyển cán bộ, công chức cấp xãthành công chức cấp huyện về công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý;

d) Quyết địnhtuyển dụng công chức là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc(Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luậtquy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước thì phải thực hiệnquy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của phápluật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyểndụng);

đ) Quyết địnhtuyển dụng công chức cấp xã theo quy chế tuyển dụng của UBND tỉnh;

e) Đề nghị Sở Nộivụ quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh;

f) Giao Phòng Nộivụ huyện hàng quý phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, cán bộ; công chức cấpxã hưởng lương thuộc UBND huyện, UBND cấp xã.

g) Được ký hợp đồng lao động có thời hạn trong chỉ tiêu biên chếcông chức được giao sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Điều 12. Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậclương

1. Bổ nhiệm vàongạch, nâng ngạch, chuyển ngạch:

a) Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối vớicác chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều10 quy định này và các ngạch chuyên viên chính và tương đương, ngạch thanh traviên, các ngạch khác theo quy định của pháp luật.

b) Giám đốc SởNội vụ quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch đối với các ngạch chuyên viên vàtương đương trở xuống;

c) Giám đốc cácsở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốquyết định bổ nhiệm vào biên chế chính thức (bổ nhiệm vào ngạch) đối với côngchức, công chức xã, phường, thị trấn sau khi đã hoàn thành chế độ tập sự, thửviệc thuộc quyền quản lý; nâng ngạch cho công chức cấp xã.

2. Nâng bậclương:

a) Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trướcthời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các chức danh lãnh đạo thuộc thẩmquyền quản lý của Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ (khi có Nghị quyếtcủa Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ).

b) Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trướcthời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các chức danh lãnh đạo thuộc thẩmquyền quản lý theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 quyết định này.

c) Giám đốc cácsở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốquyết định nâng bậc lương thường xuyên, (nâng bậc lương trước thời hạn phải cóý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ trước khi quyết định), phụ cấpthâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã thuộcquyền quản lý.

3. Các khoản phụcấp:

Giám đốc các sở,ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND huyện quyết định cho cán bộ, công chứcđược hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận

1. Chủ tịchUBND tỉnh quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận:

a) Các trường hợpquy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định này (khi có nghị quyết của Ban Thường vụtỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh);

b) Trong một sốtrường hợp cụ thể quyết định cả lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở; côngchức không giữ chức vụ lãnh đạo;

c) Giới thiệucho cán bộ, công chức thuộc Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ quản lý(khi có nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh uỷ) và các chứcdanh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 quyếtđịnh này đi liên hệ công tác ra ngoài tỉnh.

d) Quyết địnhđiều động, tăng cường cán bộ, công chức cho cấp xã theo Nghị quyết số 35-NQ/TUngày 06 tháng 6 năm 2009 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về điều động, luân chuyển vàtăng cường cán bộ cho cấp xã.

2. Giám đốc SởNội vụ quyết định điều động, tiếp nhận:

a) Cán bộ, côngchức giữa các sở, ngành và UBND huyện này sang sở, ngành và UBND huyện khác, từkhối cơ quan đảng, Đoàn thể sang cơ quan, đơn vị nhà nước và ngược lại

b) Chuyển đổigiữa viên chức và cán bộ, công chức;

c) Tiếp nhậncông chức thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể, ngành dọc Trung ương và ngoài tỉnhvề công tác tại tỉnh và điều động ra ngoài tỉnh đối với cán bộ, công chức.

d) Giới thiệucho cán bộ, công chức đi liên hệ công tác ra ngoài tỉnh (không bao gồm các trườnghợp quy định tại khoản 1 Điều này).

3. Giám đốc cácsở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định điều động, luânchuyển, biệt phái: công chức, công chức lãnh đạo quản lý, công chức xã thuộcquyền quản lý trong nội bộ ngành, nội bộ huyện, thành phố. Giới thiệu cho cán bộ,công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi liên hệ công tác trong tỉnh.

Điều 14. Riêng việc tiếp nhận, tuyển dụng, điều độngcán bộ, công chức và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các tổ chức trực thuộc cơcấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ngoài việc thực hiện theo các quy định trênphải báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước khi quyết định.

Điều 15. Xửlý kỷ luật

1. Chủ tịchUBND tỉnh tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật theo quy địnhcủa pháp luật đối với cán bộ, công chức do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm. Khiphát hiện cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cóhành vi vi phạm pháp luật thì thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương, Chủtịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo Chủtịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hiệnhành.

2. Giám đốc cácsở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tiến hành xửlý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức; cán bộ, côngchức cấp xã thuộc quyền quản lý theo phân cấp.

Điều 16. Đào tạo, bồi dưỡng

1. Chủ tịchUBND tỉnh:

a) Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch thi nâng ngạch;

b) Quyết định cử cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tham gia cáclớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Các đối tượngthuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnhủy;

c) Quyết định cửcán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học; nghiên cứu học tập ở nước ngoài. Quyếtđịnh cử đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chínhvà tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương đối với các chức danh lãnh đạoquản lý quy định tại Khoản 1 Điều 10 quy định này (Các đối tượng thuộc diện BanThường vụ Tỉnh ủy quản lý phải có thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy);

2. Giám đốc SởNội vụ:

a) Xây dựng kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, công chức cấp xã trình Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh.

c) Quyết định cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng kiến thức quản lýnhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên (không bao gồm các trường hợp thuộcthẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).

3. Giám đốc sở,ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a) Căn cứ nhu cầuvà tiêu chuẩn các ngạch công chức và năng lực sở trường của cán bộ, công chức đểxây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vàcán bộ, công chức cấp xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Quyết định cửcán bộ, công chức thuộc quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng (trừ các lớp bồi dưỡngkiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyênviên).

Điều 17. Đánh giá, phân loại đánh giá cán bộ, công chức

- Việc đánhgiá, phân loại đánh giá cán bộ, công chức hàng năm thực hiện theo các quy địnhcủa pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Uỷ quyền choGiám đốc các sở, ban, ngành đánh giá, phân loại đánh giá công chức thuộc thẩmquyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 10 quyđịnh này (không bao gồm các trường hợp lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nhà nước).

Điều 18. Quản lý hồ sơ, thống kê cán bộ công chức

1. Quản lý hồsơ cán bộ, công chức:

a) Các đối tượngthuộc Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ quản lý do Ban Tổ chức Tỉnh ủyquản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

b) Giám đốc cácsở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịchUBND cấp xã trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý củamình.

2. Thống kê cánbộ, công chức:

Giám đốc các sở,ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thốngkê cán bộ, công chức, cán bộ; công chức cấp xã hàng năm theo quy định hiệnhành.

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng Chi cục trực thuộc sở.

1. Xây dựng quyhoạch, kế hoạch bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thuộc đơnvị và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc sở phê duyệt.

2. Quản lý côngchức đánh giá xếp loại công chức hàng năm và quản lý hồ sơ công chức thuộc cơquan, đơn vị.

3. Đề xuất các vấnđề về công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc cấp trên trực tiếp quản lý;quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụlãnh đạo, quản lý, điều động, luân chuyển, biệt phái các chức danh trưởng, phócác tổ chức trực thuộc cơ quan, đơn vị (không bao gồm các trường hợp được quy địnhtại điểm b, Khoản 3, Điều 10 quyết định này), trưởng, phó các tổ chức trực thuộccủa tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 10 quyếtđịnh này, theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị cấpcó thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, xếp ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn đốivới công chức thuộc đơn vị.

5. Quyết địnhnâng bậc lương thường xuyên, (nâng bậc lương trước thời hạn phải có ý kiến thốngnhất bằng văn bản của Sở Nội vụ trước khi quyết định), phụ cấp thâm niên vượtkhung từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống đối với công chức thuộc đơnvị.

6. Quyết địnhhoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật đối công chức của cơ quan,đơn vị theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã.

1. Xây dựng quyhoạch, kế hoạch bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND cấp xã, độingũ cán bộ, công chức cấp xã và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt.

2. Thực hiệncác quy định về quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ,công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Chủtịch UBND huyện xem xét việc tuyển dụng công chức cấp xã.

4. Quyết địnhhoặc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại,tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

5. Lập và quảnlý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã.

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Nộivụ ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định trên còn thựchiện các nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Chỉ đạothanh tra, kiểm tra về biên chế và quản lý cán bộ, công chức, thực hiện chế độ,chính sách đối với các cơ quan hành chính, thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịutrách nhiệm theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lýnhững vi phạm về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tìnhhình thực hiện chất lượng công chức theo quy định.

2. Chủ trì thẩmđịnh, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũcán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ thôn, bản) của tỉnhtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn triển khai thực hiện sau khi đượcphê duyệt.

3. Dự báo danhsách nghỉ hưu hàng năm đối với cán bộ, công chức hành chính của tỉnh; thông báothời điểm nghỉ hưu đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh(không bao gồm các trường hợp Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Thường trực tỉnh uỷ quảnlý).

4. Thống kê,báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, cán bộ, công chức cấp xã theoquy định. Đề xuất, hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷluật đối với cán bộ, công chức cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Hướng dẫn việclàm thẻ công chức và kiểm tra việc sử dụng thẻ công chức trong các cơ quan hànhchính của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

6. Hướng dẫn quảnlý, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

7. Tham mưu choChủ tịch UBND tỉnh quyết định (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh,Chủ tịch UBND tỉnh) hoặc có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyệnđình chỉ thi hành, bãi bỏ các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũcán bộ, công chức; về thực hiện chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối vớicán bộ, công chức của các sở, ngành, UBND cấp huyện ban hành trái pháp luật vàtrái với quy định tại quyết định này.

8. Được UBND tỉnhuỷ quyền ban hành văn bản để triển khai Nghị quyết của Ban cán sự đảng UBND tỉnhliên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc sở.

9. Thực hiệncác nhiệm vụ khác về công tác tổ chức và cán bộ theo sự uỷ quyền của Chủ tịchUBND tỉnh.

10. Thông báo hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơnvị.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢNTHI HÀNH

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Cơ cấu lãnh đạoquản lý các phòng ban đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cácChi cục trực thuộc sở theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 quy định này hiện đangthực hiện thì không sắp xếp lại. Khi cơ quan, đơn vị thực hiện việc kiện toànlãnh đạo quản lý các phòng, ban, đơn vị phải đảm bảo cơ cấu lãnh đạo quản lýtheo quy định tại quyết định này.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc cácsở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịutrách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tổchức bộ máy, cán bộ, công chức đang công tác và sinh hoạt ở đơn vị, địa phươngtheo phân cấp.

- Các quyết địnhvề công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức do thủ trưởng cơ quan ký, trườnghợp đi vắng thì ủy quyền cho cấp phó được ký thay theo các nội dung công việcđã được thống nhất.

- Cấp dưới cótrách nhiệm thi hành các quyết định cấp trên, nếu thấy chưa thỏa đáng thì cóquyền đề nghị sửa đổi, trong thời gian chờ ý kiến trả lời vẫn phải chấp hànhquyết định. Trường hợp các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương banhành sau thời điểm văn bản này có hiệu lực mà có quy định khác, thủ trưởng cácsở, ban, ngành và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phảithống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết địnháp dụng thực hiện.

- Công tác bổnhiệm, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào ngạch, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch,nâng bậc lương, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, côngchức do cấp ủy Đảng và tập thể lãnh đạo xem xét đánh giá (khi bàn về công táccán bộ cấp uỷ đảng, tập thể lãnh đạo phải tiến hành bỏ phiếu kín và ra nghị quyết),thủ trưởng đơn vị ra quyết định theo phân cấp.

- Ngoài việc ápdụng các nội dung quy định trong văn bản này, các vấn đề khác về quản lý tổ chứcbộ máy, cán bộ, công chức, cán bộ; công chức cấp xã còn phải thực hiện theo cácquy định của pháp luật hiện hành.

Điều 24. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Nội vụ

1. Tổ chức triểnkhai, theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiệnquy định phân cấp.

2. Thực hiệnthanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định phân cấp tại các cơ quan, đơn vị.

Điều 25. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướngmắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định./.