UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI QUYẾTĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÔNĐỘI TRƯỞNG, MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ CHỈ HUYPHÓ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dãn thi hành một số điều củaLuật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 105/2012/TT-BQP ngày30/10/2012 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơbản bộ binh, quân binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên Lào, Campuchia; ănthêm các ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ và mức tiền ăn, bồi dưỡng hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, kỳ họp thứ 21 về quyđịnh mức đóng góp Quỹ Quốc phòng – An ninh, mức phụ cấp hàng tháng đối với Thônđội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huyphó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã và các chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 422/STC-QLNS ngày 22/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi mục c, khoản 1, điều 1của Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quyđịnh mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng Bảo hiểmxã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã vàcác chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ; cụ thể như sau:

Dân quân tự vệ được hưởng chế độ chính sáchtrong trường hợp sau đây: khi được huy động làm nhiệm vụ theo quy định tại Điều8 và được điều động của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 44 Luật Dânquân tự vệ;

- Chế độ, chính sách đối với dân quân (trừ dânquân thường trực):

+ Được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,08 mứclương tối thiểu chung; nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ hoặc ở nơi có yếutố nguy hiểm, độc hại thị được hưởng chế độ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

+ Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không cóđiều kiện đi, về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chiphí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về; được hỗ trợ tiền ăn43.000 đồng/người/ngày.

- Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ thamgia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩavụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ đượchưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm. Mức trợ cấp tăng thêm bằng 0,04 mứclương tối thiểu chung.

- Trợ cấp tiền ăn đối với dân quân tự vệ khithực hiện nhiệm vụ chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc khi bị ốm, chết: Dânquân tự vệ bị ốm theo quy định tại khoản 1, Điều 51 của Luật Dân quân tự vệ;ngoài các chế độ, chính sách đã quy định tại Điều 42 Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ được trợ cấp tiền ăn 43.000 đồng/người/ngày, thờigian hưởng trợ cấp tiền ăn tối đa không quá 30 ngày cho một lần chữa bệnh.

- Trợ cấp tiền ăn đối với dân quân tự vệ chưatham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ hoặc tainạn rủi ro: Dân quân tự vệ bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ quy định tại khoản4, 5, 6 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ; bị tai nạn nơi làm việc khi thực hiện mệnhlệnh của người chỉ huy có thẩm quyền; bị tai nạn trên đường từ nơi ở đến nơihuấn luyện, làm nhiệm vụ và từ nơi huấn luyện, làm nhiệm vụ về đến nơi ở;trường hợp tai nạn rủi ro trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; ngoài các chế độ,chính sách đã quy định tại Điều 43 Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 củaChính phủ được trợ cấp tiền ăn 43.000 đồng/người/ngày, thời gian hưởng trợ cấptiền ăn không quá 30 ngày cho một lần bị tai nạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1/ Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký.

2/ Những quy định khác tại Quyết định số36/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàngtháng đối với Thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội trong thời giangiữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các chế độ chính sách đốivới dân quân tự vệ vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sựtỉnh; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng