UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thủ tục hànhchính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tàichính, áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Danh mục từng thủ tục hành chính kèmtheo).

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan nhànước có thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thaythế, bãi bỏ, hủy bỏ nội dung các thủ tục hành chính đã quy định trong Quyếtđịnh này, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ báo cáoUBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký và thay thế phần danh mục thủ tục hành chính thực hiện theocơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Quyết định số: 1565/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chếmột cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban,ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Website Chính phủ;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVPTH;
- TTCB và TH, NCTH;
- Lưu: VT, KSTTHC, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

(Kèm theoQuyết định số 17/2013/QĐ-UBND , ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Phú Thọ)

PHẦN I

DANH MỤC THỦTỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞTÀI CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

(Ấn định trong Danhmục này 01 thủ tục hành chính)