ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TRIỂN KHAITHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHNINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 05/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơchế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch & Đầu tư và kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việctriển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địabàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thịxã; các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Báo Ninh Bình, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP4. 5, 7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

QUY CHẾ

PHỐIHỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH HỖ TRỢ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm2013 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắcphối hợp, nội dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhànước trong việc triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổikhí hậu (sau đây gọi tắt là Chương trình SP-RCC) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơquan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trìnhSP-RCC và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp quản lý nhà nướcđược thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quảnlý nhà nước ở địa phương.

2. Công tác phối hợp đảm bảo tínhtrách nhiệm, khách quan, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đề cao tráchnhiệm của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

3. Bảo đảm yêu cầu về chuyên môn,chất lượng và thời gian phối hợp.

4. Việc phối hợp không làm ảnhhưởng đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chương 2.

NỘI DUNG PHỐI HỢP, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠQUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng đề xuất dự án để trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt và tổchức thực hiện dự án.

3. Báo cáo, giám sát và đánh giáthực hiện dự án.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tàinguyên và Môi trường

1. Là cơ quan đầu mối trong việchướng dẫn các Sở, ban, ngành ở tỉnh UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổchức khác có liên quan trong việc xây dựng thuyết minh đề xuất dự án, báo cáoUBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tàichính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục các dự án sửdụng vốn Chương trình SP-RCC.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổchức có liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình SP-RCC theoyêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

3. Chủ trì, phối hợp với các tổchức có liên quan hàng năm nghiên cứu, xem xét và đánh giá các tiêu chí xácđịnh dự án ưu tiên để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chínhphủ điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá cho phù hợp với thực tế.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Kếhoạch và Đầu tư

1. Làm đầu mối hướng dẫn thủ tụcđầu tư cho các đơn vị chủ đầu tư; tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh phêduyệt các dự án trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc Chươngtrình SP-RCC, trong đó cơ cấu nguồn vốn phải đảm bảo theo đúng quy định tạiKhoản 1 điều 5 của Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày05/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trìnhHỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Hàng năm, căn cứ vào Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm kế hoạch, danh mục dự án ưu tiên được Thủ tướngChính phủ phê duyệt và định hướng các hoạt động ưu tiên của Ủy ban quốc gia vềbiến đổi khí hậu, Sở có trách nhiệm xây dựng dự toán ngân sách năm kế hoạch chocác dự án thuộc Chương trình SP-RCC để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hàng năm, căn cứ các quy định vềquản lý đầu tư và xây dựng, tình hình thực hiện của từng dự án, chủ trì phốihợp với Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND tỉnh phân bổ phần vốn trung ương hỗtrợ và vốn ngân sách địa phương đối ứng để thực hiện cho từng dự án theo đúngnguyên tắc quy định; tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng đảm bảo đúngtiến độ cam kết; lồng ghép với các nguồn vốn khác (nếu có), trong đó việc lồngghép các nguồn vốn phải được xác định cụ thể theo thứ tự ưu tiên trong dự toánngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm.

4. Hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tưcác dự án thực hiện triển khai dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vàcác Bộ về đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đốivới các gói thầu đã được bố trí vốn; đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàngiao đưa vào sử dụng thì phải tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúnghợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, tránh tình trạng nợ đọng,chiếm dụng vốn của nhà thầu; lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ,kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án.

5. Tiếp nhận, thẩm định và phêduyệt kế hoạch đấu thầu các dự án hoặc gói thầu của dự án.

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường trong việc báo cáo, đánh giá việc thực hiện các dự án thuộc Chươngtrình SP-RCC.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tàichính

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí phần vốn đối ứng của địa phương để thực hiệndự án theo cam kết.

2. Hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tưthực hiện việc thanh, quyết toán công trình theo quy định hiện hành của nhànước về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường trong việc báo cáo, đánh giá việc thực hiện các dự án thuộc Chươngtrình SP-RCC.

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở,ban, ngành khác ở tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ củađơn vị và căn cứ vào tình hình phát triển thực tế của ngành, của địa phương chủtrì xây dựng đề xuất danh mục dự án theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tổ chức triển khai dự án, thựchiện dự án theo quy định của pháp luật về quản lý Ngân sách Nhà nước, Đầu tư,Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

3. Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàngnăm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện các dự án do đơn vị mình làm chủđầu tư về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theoyêu cầu của UBND tỉnh và các Bộ có liên quan.

4. Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường xem xét và đánh giá các tiêu chí xác định dự án ưu tiên để trình BộTài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cáctiêu chí đánh giá cho phù hợp với thực tế.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quanđầu mối có tránh nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chếnày.

2. Các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này vàhướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý viphạm

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốtQuy chế này sẽ được biểu dương, khen thưởng theo chế độ thi đua khen thưởnghiện hành của Nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chếnày tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quychế

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thông quaSở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế chophù hợp./.