ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Đăk Nông, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày14/6/2005; Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtại Tờ trình số 169/TTr- SVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thủtrưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ VH,TT&DL (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Các đồng chí thành viên UBND tỉnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc Lệ

QUY CHẾ

XÉT TẶNG “GIẢITHƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỈNH ĐĂK NÔNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và ý nghĩa giải thưởng

1. Tên gọi: Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnhĐăk Nông

2. Ý nghĩa giải thưởng:

Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông đượcxét tặng, truy tặng cho tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh Đăk Nông cótác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình (gọi tắt là tác phẩm, côngtrình) có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh về vùng đất và conngười Đăk Nông trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đấtnước, nhằm biểu dương, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệthuật; động viên, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuậtvà định hướng tư tưởng cho văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong thời kỳđổi mới và hội nhập.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thẩmquyền, thủ tục, hồ sơ, quyền lợi và nghĩa vụ của các tác giả, nhóm tác giả;trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việcxét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông.

2. Quy chế này áp dụng đối với tác giả, nhóm tácgiả có tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc thuộc các chuyên ngànhnhư: Thơ, Văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, lý luận phêbình, sưu tầm - nghiên cứu văn hóa dân gian, Kiến trúc.

Điều 3. Thẩm quyền xét tặng và công nhận giảithưởng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền tặngthưởng theo đề nghị của Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnhĐăk Nông.

Điều 4. Thời gian xét tặng giải thưởng

Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông đượcxét tặng định kỳ 05 năm một lần, lần thứ nhất được tính từ năm 2004 đến năm2013 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh. Sau đó cứ 05 năm xét tặng một lần.

Điều 5. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng

Việc xét tặng giải thưởng phải bảo đảm nguyên tắc:

1. Đúng pháp luật, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn,quy trình, thủ tục quy định;

2. Công bằng, dân chủ, công khai, bỏ phiếu kín vàquyết định theo đa số;

3. Tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ ChíMinh và Giải thưởng Nhà nước không tham dự giải thưởng này.

Điều 6. Hình thức, cơ cấu và giá trị giải thưởng

1. Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trìnhđạt giải thưởng được nhận bằng chứng nhận (kèm theo biểu trưng và tiền thưởng)của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bằng chứng nhận và biểu trưng được thiết kếtheo mẫu thống nhất).

2. Cơ cấu giải thưởng: gồm 04 loại: giải A; giải B;giải C và giải Khuyến khích. Trong mỗi đợt xét giải, mỗi chuyên ngành không quá01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 04 giải khuyến khích. Tùy theo từng đợt xétgiải mà Hội đồng xét tặng giải thưởng đánh giá có thể không có giải A cho từngchuyên ngành.

3. Mức thưởng:

a) Giải A = 15 lần mức lương cơ sở;

b) Giải B = 10 lần mức lương cơ sở;

c) Giải C = 07 lần mức lương cơ sở;

d) Giải Khuyến khích = 03 lần mức lương cơ sở.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tác giả được tặnggiải thưởng

1. Tác giả, nhóm tác giả được tặng Giải thưởng vănhọc, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật,giải thưởng được tặng.

2. Tác giả, nhóm tác giả được tặng Giải thưởng vănhọc, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông có nghĩa vụ bảo quản hiện vật, giải thưởng đượctặng, trường hợp mất không được cấp lại.

Chương 2.

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 8. Đối tượng tham dự giải thưởng

1. Đối với tác giả, nhóm tác giả

Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có phẩmchất, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng đều được gửi tác phẩm, công trình tham dựxét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông.

2. Đối với tác phẩm, công trình

a) Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng là tácphẩm, công trình của tác giả, nhóm tác giả phản ánh về đất và người Đăk Nôngthuộc các chuyên ngành: Thơ, Văn, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật biểudiễn, lý luận phê bình, sưu tầm - nghiên cứu văn hóa dân gian, Kiến trúc;

b) Tác giả, nhóm tác giả được gửi tác phẩm, côngtrình tham dự xét tặng giải thưởng tối đa không quá 03 tác phẩm, công trình cho01 tác giả; 05 tác phẩm, công trình cho nhóm tác giả;

c) Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm, công trìnhgửi tham dự giải thưởng.

Điều 9. Điều kiện xét tặng giải thưởng

1. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đủ điềukiện để xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông thuộc một trongcác chuyên ngành:

a) Chuyên ngành Thơ: gồm tập thơ có độ dày từ 20trang trở lên, tác phẩm Trường ca đã được xuất bản và đăng trên các báo, tạpchí chuyên ngành.

b) Chuyên ngành Văn: gồm có Truyện ngắn, Hồi ký,Bút ký, Truyện dài, Tiểu thuyết đã được đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngànhhoặc đã xuất bản thành sách.

c) Chuyên ngành Âm nhạc: gồm các tác phẩm Ca khúccó phần đệm và không phần đệm, tổ khúc, hợp xướng, tác phẩm khí nhạc... có tậpsách in chung nhiều tác giả, hoặc từ 03 bản nhạc trở lên đã công bố, công diễn,thể hiện trên giấy và băng đĩa ghi âm, ghi hình.

d) Chuyên ngành Mỹ thuật: Đơn vị tính là tác phẩmđã tham gia triển lãm hoặc trưng bày (kèm theo giấy chứng nhận tham gia trưngbày của cơ quan liên quan), gồm: tranh sơn dầu, tranh lụa... có chiều dài 1cạnh ít nhất l 60cm trở lên; tượng và phù điêu có chiều cao ít nhất 60cm trởlên.

e) Chuyên ngành Nhiếp ảnh: Đơn vị tính là nhóm tácphẩm đã tham gia triển lãm hoặc trưng bày, mỗi nhóm gồm 05 ảnh, khổ ảnh 13 x18cm (kèm theo giấy chứng nhận tham gia triển lãm của cơ quan liên quan).

f) Chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn: gồm các tácphẩm múa, kịch sân khấu đã được dàn dựng biểu diễn, hoặc tập sách đã được xuấtbản, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Chuyên ngành lý luận phê bình, sưu tầm - nghiêncứu văn hóa dân gian: Mỗi đề tài có độ dài ít nhất 08 trang A4 cho thể loại sưutầm - nghiên cứu văn hóa dân gian và 04 trang cho thể loại lý luận phê bình đãđược đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành hoặc đã xuất bản thành sách.

h) Chuyên ngành Kiến trúc: Công trình, cụm côngtrình kiến trúc đã được xây dựng và đưa vào sử dụng; trang trí nội - ngoại thấtvà đồ án quy hoạch được duyệt.

2. Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng phải làtác phẩm, công trình được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng nhận, công bố,ứng dụng trước thời gian nộp hồ sơ dự giải ít nhất là 01 năm;

3. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật chỉđược tham gia xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông một lần vàphải đảm bảo không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nộidung và kết quả kể từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng giảithưởng.

Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng

Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng Giải thưởngvăn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng vàhình thức nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con ngườimới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần đáng kể vào sự nghiệpphát triển nền văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh tốt đẹp củavùng đất và con người Đăk Nông đối với khu vực, quốc gia và quốc tế.

2. Đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệthuật đã đoạt giải thưởng của tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế phải kèm theobản sao bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen để chứng minh và ưu tiên xemxét, đánh giá.

Chương 3.

BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 11. Ban tổ chức và Hội đồng xét tặng giảithưởng

1. Ban Tổ chức

a) Ban Tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnhĐăk Nông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Thành phần, sốlượng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, đề xuất.

b) Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Phổ biến Quy chế giảithưởng, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế; đề xuất Hội đồng xét tặnggiải thưởng; tiến hành các công việc có liên quan đến quy trình xét tặng giải thưởng.

c) Gửi tác phẩm, công trình và tổng hợp số điểm củacác Tiểu ban giúp việc và lập danh sách các tác phẩm, công trình đạt số điểmtheo quy định trình Hội đồng xét tặng giải thưởng để xét tặng giải thưởng.

2. Hội đồng xét tặng giải thưởng

Hội đồng xét tặng giải thưởng là các nhà quản lý amhiểu về các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; là các văn nghệ sĩ có uy tín và trìnhđộ chuyên môn cao, do Ban Tổ chức đề xuất nhưng không quá 11 người; Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm: Chủtịch, Phó Chủ tịch và các thành viên:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ tịch Hộiđồng.

b) Giám đốc Sở VH,TT&DL: Phó Chủ tịch Thườngtrực Hội đồng.

c) Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuậttỉnh Đăk Nông: Phó Chủ tịch Hội đồng.

d) Các Ủy viên Hội đồng:

- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng của tỉnh;

- Chủ tịch các Chi hội Văn học Nghệ thuật chuyênngành.

3. Mỗi chuyên ngành có một Tiểu ban giúp việc doHội đồng xét tặng giải thưởng thành lập để thẩm định, đánh giá các tác phẩm,công trình tham gia xét giải. Thành phần, số lượng do Ban Chấp hành các chuyênngành trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đề xuất nhưng không quá 03 người.

4. Những người có tác phẩm, công trình tham gia dựgiải thì không tham gia Tiểu ban giúp việc và Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban giúpviệc

1. Tiểu ban giúp việc có trách nhiệm xem xét, thẩmđịnh đối với tác phẩm, công trình tham dự xét giải thưởng của tác giả, nhóm tácgiả của từng chuyên ngành.

2. Việc sơ tuyển được tiến hành theo các bước

a) Từng thành viên Tiểu ban giúp việc được cung cấptác phẩm, công trình để nghiên cứu trước;

b) Từng thành viên Tiểu ban giúp việc tiến hành xemxét, chấm điểm (thang điểm 10) chọn lựa tác phẩm, công trình xứng đáng để giớithiệu tham dự xét giải thưởng;

c) Tác phẩm, công trình được chọn đưa vào xét tặnggiải thưởng phải có điểm trung bình từ 7,00 điểm trở lên của tổng số thành viênTiểu ban giúp việc tham gia chấm điểm;

d) Gửi bảng điểm và nhận xét, đánh giá từng tácphẩm, công trình cho Ban Tổ chức giải thưởng để tổng hợp.

Điều 13. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xéttặng giải thưởng

1. Hội đồng xét tặng giải thưởng làm việc tập thể,trao đổi, thảo luận, thống nhất từng tác phẩm, công trình do các Tiểu ban giúpviệc chấm điểm để bỏ phiếu kín chọn ra những tác phẩm, công trình xuất sắc đềnghị tặng giải thưởng.

2. Không xét tác phẩm, công trình chưa qua sơ tuyển.

3. Các cuộc họp của Hội đồng xét tặng giải thưởngđều có biên bản. Biên bản và phiếu bầu phải được lưu giữ đầy đủ.

4. Tác phẩm, công trình được chọn xét tặng giảithưởng phải đạt từ 70% trở lên số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồngxét tặng giải thưởng có mặt. Cuộc họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng chỉđược tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng có mặt.

5. Phiên họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng

a) Phiên họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng hợplệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự;

b) Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng chủ trìphiên họp. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịchthường trực Hội đồng điều hành phiên họp theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng;

c) Các thành viên Hội đồng thảo luận tập thể, quyếtđịnh theo đa số và bằng phiếu kín.

Chương 4.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 14. Trình tự, hồ sơ đề nghị xét tặng giảithưởng

1. Trình tự đề nghị xét tặng giải thưởng

a) Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình đềnghị xét tặng giải thưởng gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theoquy định;

b) Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặnggiải thưởng từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bàn giao toàn bộ hồ sơ choHội đồng xét tặng giải thưởng; thời gian cụ thể do Ban Tổ chức ấn định theođịnh kỳ trong năm xét tặng giải thưởng;

c) Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệthuật tỉnh Đăk Nông thẩm định tác phẩm, công trình dự giải và bàn giao kết quảcho Ban Tổ chức;

d) Tổ chức công bố và trao giải theo định kỳ.

2. Hồ sơ và nơi tiếp nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng

a) Bản đăng ký tác phẩm, công trình theo mẫu (cóPhụ lục 1 kèm theo) và tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng theoquy định (riêng Kiến trúc và Mỹ thuật phải có ảnh chụp tác phẩm, công trình đãhoàn thành),

b) Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tácphẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng;

c) Các giấy, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằngkhen (bản sao) về tác phẩm, tác giả (nếu có);

d) Đối với tác giả hy sinh, từ trần; Ban Chấp hànhcác chi hội thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chịu trách nhiệm hoàn thành hồsơ, thủ tục và ký vào bản kê khai lý lịch trích ngang, bản giới thiệu thuyếtminh, tập hợp tác phẩm và các giấy tờ khác có liên quan đến tác giả.

Điều 15. Công bố tác phẩm, công trình đạt giảithưởng được chọn đề nghị xét tặng giải thưởng

1. Ban Tổ chức công bố rộng rãi tác phẩm, côngtrình đạt Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông trên các phương tiệntruyền thông, tổ chức họp báo và các hình thức công khai khác trong thời hạn 15ngày.

2. Hết thời gian công bố, Ban Tổ chức hoàn chỉnh hồsơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.

Điều 16. Hồ sơ đề nghị công nhận giải thưởng

Ban Tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhcông nhận và trao giải thưởng.

1. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Danh sách tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm, côngtrình được chọn đề nghị xét tặng giải thưởng (có Phụ lục 2 kèm theo);

b) Tờ trình của Ban Tổ chức (có Phụ lục 3 kèm theo);

c) Biên bản họp và kết luận của Hội đồng xét tặnggiải thưởng (có Phụ lục 4 kèm theo);

d) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ được lập thành 02 bộ (trình Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh 01 bộ, lưu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01 bộ).

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kếtthúc việc công bố kết quả giải thưởng rộng rãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchphải hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Chủ tịch UBNDtỉnh xem xét ra quyết định công nhận. Trường hợp từ chối, có công văn trả lờicho Hội đồng xét tặng giải thưởng biết.

Điều 17. Tổ chức công bố và trao giải thưởng

Việc tổ chức công bố và trao Giải thưởng văn học,nghệ thuật tỉnh Đăk Nông được tiến hành công khai theo đúng quy trình. Tronglần xét chọn giải thưởng lần thứ nhất, các tác phẩm, công trình đạt giải đượctrao trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh 01/01/2014.

Chương 5.

NGUỒN TÀI CHÍNH CHO GIẢI THƯỞNG

Điều 18. Kinh phí cho giải thưởng

1. Kinh phí giải thưởng bao gồm: Kinh phí cho hoạtđộng xét giải thưởng; kinh phí thưởng cho các tác phẩm đạt giải và tổ chức tổngkết, trao giải; vật phẩm chứng nhận giải và các chi phí hành chính khác.

2. Nguồn tài chính của Giải thưởng do ngân sách củatỉnh cấp; nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nướcvà các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Sở Tài chính đảm bảo cấp kinh phí về cơ quanthường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh (Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch) để phục vụ hoạt động xét giải thưởng theo niên hạnquy định.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng chịutrách nhiệm về tính chính xác trong việc xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng Giảithưởng văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Nông; đồng thời có trách nhiệm giải quyếtkhiếu nại trong phạm vi hoạt động xét tặng giải thưởng.

2. Tác giả, đồng tác giả, người đại diện hợp phápcủa tác giả, đồng tác giả đề nghị xét tặng giải thưởng chịu trách nhiệm về tínhchính xác, trung thực trong việc kê khai, đăng ký tác phẩm của mình.

3. Cá nhân, đơn vị xác nhận, thẩm định sai sự thậthoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho tổ chức, cá nhân để đề nghị xét tặng giảithưởng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt hànhchính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 20. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối vớihành vi vi phạm Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nôngđược thực hiện theo quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại.

2. Ban Tổ chức giải quyết khiếu nại và trả lời bằngvăn bản.

Điều 21. Tổ chức thực hiện Quy chế:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Mời họp, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng chấmgiải. Tiến hành các khâu chuẩn bị cho lễ trao giải.

b) Dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đếncông tác xét giải, trình UBND tỉnh quyết định. Chi trả thù lao cho Hội đồngchấm giải, chuyên gia tư vấn, Ban Tổ chức, Thư ký, nhân viên phục vụ.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Thông tin và Truyềnthông, Báo Đăk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức công bố Giảithưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông với yêu cầu trang trọng, nghiêm túcvào Quý 1 năm kế tiếp của đợt xét giải.

2. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện xét tặnggiải thưởng.

3. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:

Đẩy mạnh hoạt động sáng tác trong hội viên nhằmsáng tạo các tác phẩm có giá trị nghệ thuật và có tính định hướng tư tưởng cao,góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh đến năm 2020 và các năm tiếptheo.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh, Báo Đăk Nông, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cáchuyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa củaGiải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Đăk Nông đến mọi tầng lớp nhân dân, đặcbiệt là giới văn nghệ sỹ để các tác giả sáng tạo ra những tác phẩm có giá trịvề vùng đất và con người Đăk Nông phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và phụcvụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tổ chức côngbố các tác phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, internet...đến mọi tầng lớp nhân dân để vinh danh các tác giả, tác phẩm đạt giải.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có nhữngnội dung chưa hợp lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tổng hợp,trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.