ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 463/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2011 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TÍN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC LÂMNGHIỆP VIỆT NAM - PHẦN LAN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1949/2003/QĐ-UB NGÀY 17/9/2003 CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồnhỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số: 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý nhà nước đối với việntrợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 1430/QĐ-UB ngày 23/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Giao quản lý và sử dụngnguồn vốn quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan;

Căn cứ Quyết định số:1949/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Banhành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâmnghiệp Việt Nam - Phần Lan;

Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữhuyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 29/TT-BTV ngày 05/9/2014 và ý kiếnđóng góp của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tại Công vănsố: 820/NHCS-KHTD ngày 18/9/2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Bể tại Công vănsố: 51/BTV ngày 19/9/2004, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạntại Công văn số: 444/BKA-TTGSNH ngày 23/9/2014, ngày 23/9/2014, Sở Tài chínhtại Công văn số: 652/CV-STC ngày 24/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết địnhsố: 463/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chếquản lý và sử dụng quỹ tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - PhầnLan ban hành kèm theo Quyết định số: 1949/2003/QĐ-UB ngày 17/9/2003 của UBNDtỉnh Bắc Kạn cụ thể:

Khoản 2 Điều 1 Quyết định số: 463/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011:

“Điều 8. Lãi xuất cho vay là 0,9%/mộttháng, khi xét thấy cần thay đổi mức lãi xuất cho vay, Hội Liên hiệp Phụ nữhuyện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định”.

Nay sửa đổi như sau:

“Điều 8. Áp dụng mức lãi xuất chovay của Qũy tín dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan bằngmức lãi xuất cho vay đối với Chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khókhăn của Ngân hàng Chính sách xã hội và có sự thay đổi theo từng thời điểm(theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội). Tại thời điểm hiện nay là0,8%/một tháng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Ngân hàngChính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể,Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữhuyện Ba Bể, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải