ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy đỊnh phân cẤp quẢn lý ditích lỊch sỬ - văn hóa và danh lam thẮng cẢnh trên đỊa bàn tỈnh Bình PhưỚc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Disản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phêduyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa,danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa vàdanh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 833/TTr-SVHTTDL ngày 26/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phâncấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnhBình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, các Phòng: VX, NC-NgV, KTTH;
- Lưu: VT (T-1208/6-24/6/2015).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY ĐỊNH

phân cẤp quẢn lý di tích lỊch sỬ - vănhóa và danh lam thẮng cẢnh trên đỊa bàn tỈnh Bình PhưỚc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2015 củaUBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp quản lý đối vớidi tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và chưa đượcxếp hạng trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắngcảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 (sau đây gọi chung là di tích).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vịđược phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; các tổchức và cá nhân khác liên quan đến hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóavà danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nướcvề di tích

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kếhoạch, đề án, dự án, chính sách bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật về di tích.

3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huygiá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyênmôn về di tích.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảovệ và phát huy giá trị di tích.

6. Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng cho các tổ chức, cánhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật,giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di tích.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 4. Cấp độ di tích

1. Di tích quốc gia đặc biệt.

2. Di tích quốc gia.

3. Di tích cấp tỉnh.

4. Di tích chưa được xếp hạng trong Danh mục kiểmkê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Phân cấp quản lý di tích

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quanchuyên môn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý các di tích trênđịa bàn tỉnh. Trực tiếp quản lý các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc giatrên địa bàn tỉnh, kể cả các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt,di tích quốc gia tiếp theo.

2. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lýcác di tích cấp tỉnh trong địa giới hành chính do cấp mình quản lý, kể cả cácdi tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh tiếp theo.

3. UBND các xã, phường, thị trấn quản lý các ditích trong Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đãđược UBND tỉnh phê duyệt thuộc địa bàn cấp xã.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức khác quản lý các ditích thuộc quyền quản lý.

Chương III

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠNCỦA CÁC CẤP QUẢN LÝ VỀ DI TÍCH

Điều 6. Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh:

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tácquản lý di tích trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND cáchuyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biếnquy định của pháp luật về di tích;

c) Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc chấphành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; khen thưởng và xử lý viphạm về di tích.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với cáchoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích, thực hiện phân cấp quản lý ditích.

3. Lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốcgia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh.

4. Hướng dẫn nghiệp vụ tu bổ, tôn tạo và phát huygiá trị di tích cho các ngành, địa phương.

5. Thẩm định các quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ,phục hồi di tích đã được phân cấp cho các huyện, thị xã đối với di tích cấptỉnh.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cácquy định của pháp luật về di tích, về nếp sống văn hóa tại các di tích, bảo vệ,bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị di tích.

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về di tích; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng đội ngũ cánbộ chuyên môn về di tích.

8. Thẩm định các dự án cải tạo xây dựng công trìnhnằm ngoài di tích có ảnh hưởng xấu đến di tích cấp tỉnh.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quảnlý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND tỉnh giao.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở,ngành có liên quan

1. Sở Nội vụ

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thammưu UBND tỉnh bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiệncác chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đốivới tổ chức và cá nhân đang hoạt động tôn giáo tại các di tích đã được xếp hạngtrên địa bàn tỉnh;

c) Cử đại diện cơ quan chuyên môn quản lý nhà nướcvề tôn giáo tham gia Ban Quản lý các di tích lịch sử - văn hóa thuộc loại hìnhtôn giáo đã được xếp hạng theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành và địa phương có liên quan tham mưu việc lập quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích trênđịa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh ban hành các quy định đối vớiviệc xác định mốc giới và cắm mốc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, hướngdẫn việc lập và xác nhận vào bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích;

b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cáchuyện, thị xã trong việc đầu tư khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môitrường bền vững tại những nơi có di tích.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cân đối kế hoạchngân sách hàng năm cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

4. Sở Tài chính

a) Đảm bảo kinh phí thường xuyên cho hoạt động bảotồn và phát huy giá trị di tích;

b) Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinhphí theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí, về việc thunộp, sử dụng phí, lệ phí trong việc quản lý và khai thác các di tích trên địabàn tỉnh và kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý di tích thực hiện theo phâncấp ngân sách và nguồn thu hợp pháp khác.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, các sở, ngành liên quan thẩm định các đồ án quy hoạch, thẩm định thiết kếcác công trình xây dựng trong khu di tích theo thẩm quyền.

6. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBND các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn giữ gìn an ninh trật tựtrong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủyban nhân dân các cấp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm ditích trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch tổ chức giáo dục cho học sinh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưaviệc học tập, tham quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoạikhóa hàng năm của các cấp học, trường học;

b) Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học sinhđi tham quan, học tập thực tế tại các di tích.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các sở, ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và pháttriển rừng thuộc khu di tích; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, hệthống thủy lợi phù hợp với yêu cầu duy trì, bảo vệ các di tích theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 8. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thành lập Ban Quản lý di tích cấp huyện (hoạtđộng theo chế độ kiêm nhiệm) và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của Ban Quản lý di tích. Cơ cấu Ban Quản lý di tích cấp huyện gồm các thànhphần: Lãnh đạo UBND cấp huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các thànhviên gồm lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể có liên quan của cấphuyện.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vàcác cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tăng cường công tác bảo tồn vàphát huy giá trị di tích. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việckhai thác và sử dụng di tích gắn với phát triển ván hóa và du lịch trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch và lập dự án xây dựng, sửachữa, trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích được phân cấp cho địa phương quản lý.

4. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phân công cánbộ chuyên trách quản lý di tích trên địa bàn, tham mưu cho UBND cùng cấp trongviệc quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di tích cấp tỉnh; thông tintuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; thường xuyên kiểmtra và báo cáo lên cấp trên về tình hình hoạt động và hiện trạng các di tích;thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích do Chủ tịch UBND cùng cấp giao và các nhiệmvụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtrong việc lập hồ sơ xếp hạng di tích.

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quảnlý, bảo vệ, phát huy, khai thác và sử dụng các di tích trên địa bàn; tổ chứcngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến di tích.

Điều 9. Các doanh nghiệp, tổ chứckhác đang quản lý các di tích thuộc quyền quản lý

1. Thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di tích thuộcquyền quản lý. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc khai thácvà sử dụng di tích gắn với phát triển văn hóa và du lịch (khi được phân cấp).

2. Xây dựng kế hoạch và lập dự án xây dựng, sửachữa, trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích do đơn vị quản lý.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtrong việc lập hồ sơ xếp hạng di tích.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời ngănchặn, xử lý các hành vi xâm hại đến di tích.

Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thành lập các Tổ Bảo vệ di tích đối với các ditích trên địa bàn cấp xã. Tổ bảo vệ di tích có sự tham gia của lãnh đạo cấp xã,Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Người cao tuổi, đại diện dòng họ (nếu là di tích lưuniệm danh nhân), đại diện trụ trì, ban quản lý (nếu là đình, chùa, miếu...) vàngười trông coi trực tiếp để bảo vệ và giữ gìn di tích theo đúng quy định củapháp luật về quản lý di sản văn hóa. Bảo vệ di tích cấp cơ sở làm việc kiêmnhiệm có từ 05 đến 07 người do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm Tổtrưởng.

2. Tổ Bảo vệ di tích cấp cơ sở có trách nhiệm thammưu giúp UBND trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; báocáo và kiến nghị những vấn đề liên quan đến tình trạng di tích; kịp thời đềxuất khen thưởng, xử phạt các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến các ditích trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤCỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 11. Trách nhiệm, quyềnlợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu di tích hoặc tổ chức, cá nhân được giao trựctiếp quản lý di tích

1. Phối hợp với các ngành chức năng cắm mốc khoanhvùng các di tích theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, xâydựng và gắn biển hướng dẫn, nội quy bảo vệ di tích ở vị trí thích hợp. Thựchiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại đến ditích.

3. Thực hiện nếp sống văn hóa tại nơi tổ chức lễhội, di tích; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn và phòng, chống cháynổ tại di tích.

4. Không được lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giátrị di tích để trục lợi cá nhân, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện nhữnghành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa củadân tộc.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhântham quan, du lịch, nghiên cứu về di tích.

6. Thực hiện trách nhiệm, các quyền và nghĩa vụkhác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Khen thưởng và xử lý viphạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong côngtác quản lý, sử dụng, giữ gìn, nghiên cứu và phát huy giá trị di tích được xétđề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về di sảnvăn hóa, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý các di tích trên địa bàntỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiệnviệc phân cấp quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, UBNDcác xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan có trách nhiệmphối hợp, quản lý tốt các di tích thuộc quyền quản lý theo quy định phân cấptại Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướngmắc phát sinh đề nghị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.