ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/ 2015/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤCTIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chấtlượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đo lường;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệvà Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấptỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngtỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Chi cục trưởng Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP6, VP7.
TP/27

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤTLƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

2. Quy định này áp dụng đối vớiChi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Vị trí

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng (Sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học vàCông nghệ tỉnh Ninh Bình, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biênchế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểmtra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở làm việcđặt tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh NinhBình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnhvực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của phápluật.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giámđốc Sở để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bảntriển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêuchuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điềukiện cụ thể tại địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở ban hành theothẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình,quy hoạch và kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêuchuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sảnphẩm, hàng hóa tại địa phương.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện cácvăn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động tronglĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượngsản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường,năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

4. Tổ chức việc xây dựng và thamgia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

5. Tổ chức phổ biến áp dụng quychuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia,tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phươngthức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựngtiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấphành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn.

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn cáctổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụngđối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phâncông, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩncủa tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương;tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công.

8. Thực hiện nhiệm vụ thông báo vàhỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thươngmại trên địa bàn.

9. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụliên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

10. Tổ chức mạng lưới kiểm định,hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thựchiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực vàphạm vi được công nhận hoặc được chỉ định.

11. Tiếp nhận bản công bố sử dụngdấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãnhàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện việc kiểmtra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng góisẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định củapháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liênquan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo,chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa.

13. Tổ chức thực hiện việc thửnghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chấtlượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn.

14. Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóatrong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa lưu thông trên địa bàn và nhãnhàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

15. Tổ chức thực hiện việc áp dụngHệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan,tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

16. Phối hợp với các cơ quan cóliên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền.

17. Tổ chức triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo phân cấp hoặc ủyquyền của Giám đốc Sở:

a) Xây dựng và kiểm tra việc thựchiện kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động củacác cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chứccác lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lýchất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtại các cơ quan, đơn vị.

18. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chấtlượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiêncứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêuchuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

19. Quản lý và tổ chức thực hiệnhoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hànghóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thukhác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóatheo quy định của pháp luật.

20. Tiếp nhận bản công bố hợpchuẩn, bản công bố hợp quy, bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơsở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quyđịnh của pháp luật.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, biênchế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quyđịnh của pháp luật.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khácđược Giám đốc Sở giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi cục: có Chi cụctrưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng là người đứngđầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trướcpháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng là ngườigiúp việc cho Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trướcpháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenthưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Chi cục trưởng; Phó chicục trưởng thực hiện theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ của Tỉnh ủy, Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng, đơn vị chuyên môn,nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chấtlượng;

c) Phòng Quản lý Đo lường;

3. Tổ chức sự nghiệp công lập trựcthuộc Chi cục:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng.

Điều 6. Biên chế và lao động

Biên chế công chức, số lượng ngườilàm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao trên cơ sở vị trí việclàm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chếcông chức, số lượng người làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy bannhân dân tỉnh giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Khoahọc và Công nghệ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệchỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ vào cácquy định trong Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan về tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng, xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên mônvà chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt theo đúng quy định củanhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Sửa đổi và bổ sung quyđịnh

Trong quá trình tổ chức thực hiệnnếu có vướng mắc, phát sinh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáobằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Nội vụ thẩm định) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.