HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 17-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN VÀ ĐỔI TÊN MỘT SỐ XÃ VÀTHỊ TRẤN THUỘC TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcphân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn và đổi tên một số xã và thịtrấn thuộc tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Tách thôn Tiêu Dao, thôn YênTiêm, (của xã Việt Hưng), huyện Hoành Bồ và tiểu khu Giếng Đáy (của thị trấnBãi Cháy), thị xã Hồng Gai để lập thành một thị trấn mới lấy tên là thị trấnGiếng Đáy trực thuộc thị xã Hồng Gai;

2. Hợp nhất các xã Pò Hèn, ThánPhún, Lục Phủ và Tràng Vinh thuộc huyện Móng Cái thành một thị trấn mới lấy tênlà thị trấn nông trường Hải Sơn;

3. Hợp nhất các xã Xuân Hòa, XuânHải và Lục Lầm thành một thị trấn mới lấy tên là thị trấn nông trường Hải Hòa;

4. Hợp nhất các xã Xuân Lan, XuânNinh và Vạn Xuân thuộc huyện Móng Cái thành một xã lấy tên là xã Hải Xuân;

5. Giải thể xã Văn Châu thuộc huyệnCẩm Phả và chuyển đất đai và dân cư của xã này về xã Cộng Hòa cùng huyện quảnlý;

6. Sáp nhập xã Dương Huy của huyệnHoành Bồ và xã Cộng Hòa của huyện Cẩm Phả vào thị xã Cẩm Phả.

Điều 2. Đổi tên một số xã vàthị trấn thuộc huyện Móng Cái và huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Huyện Móng Cái:

- Xã Dân Tiến đổi tên là xã HảiTiến,

- Xã Quất Động đổi tên là xã HảiĐông.

- Xã Đoan Tinh đổi tên là xã HảiYên,

- Thị trấn Móng Cái đổi tên là thịtrấn Hải Ninh.

2. Huyện Quảng Hà:

- Thị trấn Hà Cối đổi tên là thịtrấn Quảng Hà,

- Xã Hà Cối Nam đổi tên là xã QuảngTrung,

- Xã Đại Điền Nùng đổi tên là xãQuảng Long,

- Xã Đại Điền Nam đổi tên là xãQuảng Điền,

- Xã Đại Lại đổi tên là xã QuảngPhong,

- Xã Hà Cối Nùng đổi tên là xãQuảng Chính,

- Xã Mã Tế Nùng đổi tên là xã QuảngMinh,

- Xã Mã Tế Nam đổi tên là xã QuảngThành,

- Xã Lập Mã đổi tên là xã QuảngThắng,

- Xã Quất Đoài đổi tên là xã QuảngNghĩa,

- Xã Mộc Bài đổi tên là xã QuảngTân,

- Xã Nà Pá đổi tên là xã Quảng An,

- Xã Thanh Y đổi tên là xã QuảngLâm,

- Xã Đầm Hà Động đổi tên là xãQuảng Lợi,

- Xã Lăng Khê đổi tên là xã QuảngThịnh,

- Xã Chúc Bài Sơn đổi tên là xãQuảng Sơn,

- Xã Tấn Mài đổi tên là xã QuảngĐức.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân