BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 6139/QĐ-BCT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định s 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định s 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ Công Thương xem xét việc bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tại công văn số 10257/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 6139/QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch thương nhânkinh doanh xuất khẩu gạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Công Thương: Bộ trưng, các Thứ trưởng; các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (15).

BỘ TRƯỞNG
Trần
Tuấn Anh