TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SỔ
THEO DÕI QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG XUẤT, NHẬP KHẨU

____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Điều 6 Pháp lệnh Hải quan ngày 20-02-1990;

- Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 7-3-1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ Điều 5 Quy chế quản lý về Hải quan đối với hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 126/TCHQ-QĐ ngày 8-4-1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ Nghị định 89/CP ngày 15-12-1995 của Chính phủ về bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu từng chuyến;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục giám sát quản lý về Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu (bìa màu xanh; khổ 21 x 30; ký hiệu: C-1A-97) và mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu của Xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bìa màu vàng; khổ 21 x 30; ký hiệu GC-1B-97).

Điều 2.Các mẫu sổ trên được sử dụng thống nhất trong toàn ngành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 và thay thế các mẫu sổ ký hiệu GC-1A, GC-1B ban hành theo Quyết định số 199/TCHQ-GSQL ngày 26-5-1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Cục trưởng Cục giám sát quản lý về Hải quan; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Hiệu trưởng Trường cao đẳng Hải quan Việt Nam và Giám đốc Công ty Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Tổng cục trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cầm