UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

về việc quy định huy động, hỗ trợ và sử dụng vốn xây dựng nâng cấp

đường giao thông nông thôn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2005/NQ-HĐND 16 ngày 26/7/2005 của HĐND tỉnh về việc huy động, hỗ trợ và sử dụng vốn xây dựng, nâng cấp đường giao thông;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 289/TC-QLNS ngày 30/11/2005,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định huy động, hõ trợ và sử dụng vốn xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2005. Các quy định trước đây trái với quy định này được bãi bỏ.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã vá các cơ quan, đơn v có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ