BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2006/Q Đ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHHƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN,PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/N Đ-CPban hành ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/Q Đ-TTgngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Chính sách quốc gia về phòng, chống tainạn, thương tích giai đoạn 2002-2010;
Căn cứ Quyết định số 243/2005/Q Đ-TTgngày 5 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tácbảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dântrong tình hình mới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ytế dự phòng Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Hướng dẫn xây dựng cộng đồng antoàn, phòng chống tai nạn thương tích".

Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm traviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cụctrưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Vụtrưởng, Cục trưởng các Vụ, Cụcthuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Bộ và Giám đốc Sở Ytế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN