ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/Q Đ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HAITIÊU CHUẨN VỀ XIRO THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP THỬLÝ HÓA, KÝ HIỆU 53 TCV 69 – 85. PHƯƠNG PHÁP THỬ VI SINH VẬT,KÝ HIỆU 53 TCV 73 – 85

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã đượcQuốc hội thông qua ngày 30-6-1983;

Căn cứ Nghị định số 141/H ĐBTngày 24 tháng 8 năm 1982 của Hội đồng Bộtrưởng ban hành điều lệ về công tác Tiêu chuẩnhóa;

Căn cứ Thông tư số 188/KHKT-TT ngày05-6-1966 của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhànước về xây dựng, xét duyệt, ban hành, quảnlý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương củasản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;

Xét yêu cầu cần thiết của công tácquản lý kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của đồng chíChủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật thànhphố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này, haitiêu chuẩn địa phương về Xiro thực phẩm– Phương pháp thử Lý Hóa, Ký hiệu 53 TCV 69-85 –Phương pháp thử vi sinh vật ký hiệu 53 TCV 73-85.

Điều 2: Hai tiêu chuẩn này là căn cứ đểđánh giá chất lượng sản phẩm trong phạmvi sản xuất (thuộc các cơ sở Quốc doanh,công tư hợp doanh, tập thể và cá thể) cũngnhư trong lưu thông phân phối.

Điều 3: Các cơ quan quản lý phải đôn đốc,theo dõi, kiểm tra để đề nghị khen thưởngnhững cơ sở thực hiện tốt tiêu chuẩnđã ban hành và xử lý nghiêm minh những cơ sở làmăn gian dối.

Điều 4: Hai tiêu chuẩn trên có hiệu lực từngày 01 tháng 8 năm 1985 và phải được nghiêm chỉnhchấp hành trong toàn thành phố.

Điều 5: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy banNhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học vàKỹ thuật, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngànhthành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyệnvà các cơ sở có liên quan đến sản xuất và kiểmnghiệm về Xiro thực phẩm trong thành phố có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 170/QĐ-UB năm 1985 về việc ban hành hai Tiêu chuẩn địa phương Xiro thực phẩm – Phương pháp thử Lý Hóa, Ký hiệu 53 TCV 69-85 và Phương pháp thử vi sinh vật ký hiệu 53 TCV 73-85 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành