ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 170/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG KHU VỰC THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983 ;
- Căn cứ Nghị định số 232/CP ngày 06 tháng 6 năm 1981 của Hội đồng Chánh phủ banhành điều lệ quản lý Xây dựng cơ bản ;
- Căn cứ Thông tư số 139/UB-VKT ngày 14 tháng 10 năm 1985 của Ủy ban Xây dựng cơbản Nhà nước về việc lập lại giá xây dựng cơ bản theo hệ thống giá – lương mới;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bộ“Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất thành phố Hồ Chí Minh”.

- Đơn giá xây dựng cơ bản khuvực thống nhất là cơ sở để lập thẩm tra, xét duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đầutư, dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản tại thành phố HồChí Minh.

- Đối với những công trình mangtính chất đặc biệt của Trung ương và thành phố được áp dụng đơn giá riêng docấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cụ thể.

- Khi có biến động về giá, Ủyban nhân dân thành phố sẽ ban hành hệ số điều chỉnh thích hợp. Trường hợp xétthấy cần thiết sẽ ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản mới.

- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban xâydựng cơ bản thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộđơn giá này.

Điều 2: Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bảnthành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốcNgân hàng đầu tư và xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan các ngành và Ủy ban nhândân các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 10 năm 1987, thay cho quyết định số 304/QĐ-UB ngày 29 tháng 11năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam