UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂTRIỂN KHAI THỰC HIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtPhòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghịđịnh số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứQuyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đềán quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đếnnăm 2020;

Căn cứQuyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triểnkhai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai vàtìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1085/TTr-SNN ngày 01 tháng 6 năm 2015 về việc đề nghị ban hànhKế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sựcố, thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Ứng phó sự cố, thiêntai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; các Giámđốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xâydựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương, Khoa họcvà Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dânhuyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh – Nguyễn Thanh;
- Lưu VT (hòa).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thểhóa các nội dung được xác định trong Đềán Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đếnnăm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1041); làm cơ sở để các ban,ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời,hiệu quả.

- Kiện toàn tổchức, biên chế các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các ban, ngành, địaphương; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, địaphương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếmcứu nạn.

2. Yêu cầu

- Triển khaithực hiện Đề án phải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định1041 và Kế hoạch này; phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trongquá trình thực hiện.

- Trong quátrình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương;kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúngtiến độ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếmcứu nạn.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêmnhiệm của các sở, ban, ngành và cấp huyện, cấp xã.

2. Xây dựng các Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai vàtìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản.

3. Đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu phục vụviệc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sản xuất, mua sắm trangthiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyêntrách, kiêm nhiệm; sản xuất, mua sắm trang thiết bị thiết yếu, thông dụng đưavào dự trữ tại các khu vực bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai và tìmkiếm cứu nạn hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Phụ lục Kèm theo)

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnhchủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt Kế hoạch chi tiết của các ngành, địa phương; theo dõi, kiểm tra, đônđốc, hướng dẫn các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáoChủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìmkiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tưtổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí đến năm 2020 để triển khaiKế hoạch mua sắm trang thiết bị dự trữ, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếmcứu nạn trên cơ sở kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

3. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này của đơnvị, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứunạn tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

PHỤLỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch tổngthể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm2020 tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp

UBND các cấp, các Sở, ban, ngành

Hàng năm

II

Xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản

1

Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố

Hàng năm

2

Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 5 năm 2016 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành Quý I năm 2016

3

Xây dựng kế hoạch ứng phó cháy rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

4

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đê, kế hoạch ứng phó đổ vỡ công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

5

Xây dựng kế hoạch ứng phó các sự cố cháy lớn tại khu đô thị, khu công nghiệp trong tỉnh

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

6

Xây dựng Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng (chú trọng vùng lòng hồ thủy điện)

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

7

Xây dựng kế hoạch ứng phó Sự cố sập đổ công trình, hầm lò khai thác khoáng sản:

Sở Xây dựng

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

8

Xây dựng kế hoạch ứng phó Sự cố cháy nổ cứu sập công trình

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

9

Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Tuyên Quang

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015

10

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Y tế; các sở, ngành, địa phương liên quan

Hoàn thành 2015

11

Xây dựng Kế hoạch ứng phó các tình huống cơ bản của địa phương

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Hoàn thành 2016

III

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự trữ, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Hoàn thành 2015