ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶCTHÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM GIÁODỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẮCGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chínhphủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sởquản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chínhhướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cáccơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện matúy;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 củaUBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 52/TTr-SNV ngày24/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho hưởng phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người laođộng làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

a) Mức phụ cấp thu hút đặc thù: Áp dụng đối với công chức,viên chức, người lao động (hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên) và công chức,viên chức được điều động, biệt phái có thời hạn làm việc từ 3 tháng trở lên đếnlàm việc tại Trung tâm:

- Mức phụ cấp: 1.000.000 đồng/người/tháng, trong đó từ:

+ Nguồn ngân sách nhà nước: 800.000 đồng/người/tháng.

+ Nguồn thu khác của đơn vị: 200.000 đồng/người/tháng.

b) Mức phụ cấp ưu đãi y tế:

- Mức 60%/người/tháng: Áp dụng đối với công chức, viên chứcchuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiệnma túy, người bán dâm bị bệnh AIDS giai đoạn III do Trung tâm quản lý.

- Mức 50%/người/tháng: Áp dụng đối với cán bộ quản lý, côngchức, viên chức, người lao động trực tiếp làm chuyên môn y tế (khám, chữa bệnh,chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, tư vấn phục hồi tâm lý, thay đổi hành vi chongười nghiện ma túy, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS) và người trực tiếp làmcông việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy, người bándâm bị nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc quản lý, điều trị, truy bắt, can thiệpkhi đánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường) do Trungtâm quản lý.

c) Mức phụ cấp ưu đãi giáo dục: Mức 50%/người/tháng: Áp dụngđối với công chức, viên chức và người lao động (kể cả hợp đồng thỉnh giảng)được phân công trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách vàdạy nghề cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS tạiTrung tâm.

d) Mức phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức làm côngtác quản lý: Mức phụ cấp 25%: Áp dụng đối với công chức, viên chức và người laođộng không trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách và dạynghề cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS tại Trungtâm.

Điều 2.Cách tính phụ cấp được thực hiện theo khoản 5, mục III Thông tư liêntịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của liên Bộ: Lao động -Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2014.

Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâmGiáo dục - Lao động xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải