ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1700/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC,THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC, TRANG THIẾT BỊ MỘT SỐ PHÒNG LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự ánhoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 91/STC-ĐT ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyếttoán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữanhà làm việc, thiết bị điện nước, trang thiết bị một số phòng làm việc của Vănphòng UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBNDtỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã BắcKạn.

- Thời gian: Khởi công 3/2013;Hoàn thành 4/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn

Giá trị được duyệt (đồng)

Thực hiện (đồng)

Đã thanh toán

Còn lại

Ngân sách nhà nước

1.445.769.000

500.000.000

945.769.000

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

Tổng số

1.499.991.720

1.445.769.000

Xây dựng

462.242.437

462.242.000

Thiết bị

906.782.318

900.489.000

Chi phí Ban QL

34.554.442

34.554.000

Chi phí tư vấn

47.924.971

42.784.000

Chi phí khác

6.194.050

5.700.000

Dự phòng

42.293.502

-

3. Chi phí đầu tư được phépkhông tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thànhqua đầu tư:

Nội dung

Công trình chủ đầu tư quản lý

Thực tế (đồng)

Quy đổi (đồng)

Tài sản cố định

1.445.769.000

1.445.769.000

Điều 3. Trách nhiệm củachủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vàchi phí đầu tư công trình là: 1.445.769.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ:

+ Số đã trả: 500.000.000 đồng.

+ Số phải trả: 945.769.000 đồng.

(Chi tiết tình hình công nợtheo phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 91/STC-ĐT ngày08/10/2013 của Sở Tài chính).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếpnhận tài sản: Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý,xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luậtvà ghi tăng tài sản cố định là: 1.445.769.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhànước.

3. Trách nhiệm của các đơn vị,cơ quan có liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính có trách nhiệm bố trí đầy đủ số vốn còn thiếu để chủ đầu tư thanh toáncho dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh cótrách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tàikhoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông, bà:Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường