THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1701/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn với những nội dung sau đây:

1. Mục tiêu: chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu nhằm huy động thêm vốn, tạo thêm động lực, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

2. Hình thức cổ phần hóa: bán một phần vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty và chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ.

3. Mức vốn điều lệ: 5.500 tỷ đồng (năm nghìn, năm trăm tỷ đồng chẵn).

4. Tỷ lệ cổ phần mà Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn: khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước nắm giữ 80% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần.

5. Việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, giải quyết lao động dôi dư và các nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn tại thời điểm Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn quyết định cổ phần hoá được mua cổ phần của Tổng công ty với giá ưu đãi như đối với người lao động trong Tổng công ty.

6. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thực hiện theo các quy định của pháp luật về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xử lý tài chính, tổ chức xác định giá trị Tổng công ty theo quy định hiện hành và gửi kết quả xác định giá trị Tổng công ty về Bộ Tài chính để thẩm tra và công bố.

2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thành Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và chỉ đạo việc đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh cần xử lý vượt quá thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, CN, KTTH, V.IV;
- Website của Chính phủ, Ban Điều hành 112;
- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (10b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ. THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng