ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH ĐẤU THẦU THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM CHÙA TẠI KHU VỰC ĐỒNGTHÔNG, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọnnhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịchtại Tờ trình số 69/TTr-SVHTTDL ngày 06/11/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báocáo số 364/BC-SKHĐT ngày 06/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thuộcQuy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông, huyện SơnĐộng, tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình.

- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xâydựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông (tỷ lệ 1/500).

2. Kế hoạch đấu thầu: (Có biểu chi tiết kèm theo).

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 06/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nướctỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Sơn Động và các đơn vị liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, TKCT, TPKT, XD, KTN;
+ Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

BẢN PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦUGIAI ĐOẠN 1 CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM CHÙATẠI KHU VỰC ĐỒNG THÔNG, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG, TỶ LỆ (1/500)
(Kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013)

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn Nhà thầu

Phương thức Đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500

405.052.000

Vốn ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Thương thảo, ký kết hợp đồng

10 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2

Lập quy đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông (tỷ lệ 1/500)

500.000.000

Vốn ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Thương thảo, ký kết hợp đồng

10 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Trọn gói

120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng