ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phân công trách nhiệm thẩm định trong đấu thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007;

Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-CTUBND ngày 27/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ chuyên ngành y tế bảo đảm hoạt động thường xuyên của các cơ sở y tế công lập trong tỉnh từ năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 178/TTr- SKHĐT ngày 19/5/2008 và ý kiến tham gia của các sở liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phân công trách nhiệm chủ trì thẩm định trong đấu thầu (gồm kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu) đối với gói thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước ở tỉnh bằng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ các loại tài sản đã quy định tại Quyết định số 2719/QĐ-CTUBND ngày 27/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ chuyên ngành y tế bảo đảm hoạt động thường xuyên của các cơ sở y tế công lập trong tỉnh từ năm 2008 và quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định các loại tài sản là máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí, điện, kim loại và phi kim loại, chất khoáng; tài sản từ dệt, trang phục, bằng da, giả da; tài sản từ giấy, hoá chất, khí gas, cao su, plastic, vật liệu nổ công nghiệp; các loại máy móc thiết bị chuyên dụng có yêu cầu kỹ thuật cao an toàn cao và các mặt hàng từ sản xuất công nghiệp khác.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định các loại tài sản thuộc lĩnh vực khai thác, lọc, phân phối và sử dụng nước.

3. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm và sửa chữa các loại phương tiện vận tải; xe có động cơ.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại trang thiết bị dùng trong công việc thí nghiệm, kiểm định, đo lường, thiên văn, trắc địa, các loại hàng hóa có yêu cầu kỹ thuật cao, trang bị đồng bộ, hiện đại và các loại trang thiết bị ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật khác.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại thiết bị tin học (phần cứng và phần mềm), thiết bị điện tử, viễn thông, phát thanh, truyền hình, thiết bị máy văn phòng; các loại sản phẩm xuất bản, in, sao bản.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại vật tư, trang thiết bị, phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, các loại vacin, thuốc thú y, thóc giống, cây, con giống phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; các trang, thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác thủy lợi; mua sắm các loại trang, thiết bị, vật tư, phương tiện giám sát trên biển, trên sông; kiểm dịch thủy, hải sản; các loại trang thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác chẩn đoán, phòng chống các loại dịch bệnh động vật, thuỷ hải sản.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại băng từ, đĩa từ có chứa đựng nội dung; các loại pano tuyên truyền, quảng cáo và các loại văn hóa phẩm khác; các loại tài sản phục vụ thể dục thể thao, du lịch.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại sách giáo khoa, trang thiết bị giảng dạy, học tập và đào tạo (trừ các thiết bị đã được các sở chuyên ngành khác thẩm định).

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại trang, thiết bị và phương tiện phục vụ công tác thăm dò; giám sát; điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản; kiểm định, đánh giá tài nguyên, môi trường.

10. Công an tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại trang, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy, nổ; các loại trang, thiết bị, phương tiện dùng trong nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội; các loại trang thiết bị để phục vụ đặc thù của ngành.

11. Sở Y tế chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm tài sản là trang, thiết bị chuyên ngành y tế.

12. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm tài sản cho một gói thầu gồm nhiều chủng loại khác nhau; trang thiết bị làm việc; hàng dự trữ của tỉnh; hàng cung cấp không thu tiền cho đồng bào các dân tộc thiểu số; các loại tài sản không thuộc trách nhiệm thấm định của các Sở nêu trên và các loại tài sản thuộc trách nhiệm thẩm định của các Sở nêu trên nhưng khi các Sở nêu trên là chủ mua sắm tài sản.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định việc mua sắm các loại tài sản thuộc trách nhiệm thấm định của Sở Tài chính nhưng khi Sở Tài chính là chủ mua sắm tài sản.

Điều 2.Các cơ quan được phân công tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thiện