ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1704/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈTHỊ SỐ 59/2004/CT-UBND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC MỘT SỐVẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG ĐỂ PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI CÔN ĐẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triểnkinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạchchung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 120/2009/QĐ-TTg ngày 21tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án quy hoạchtổng thể phát triển Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng11 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầmnhìn năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 205/TTr-SXD ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị bãi bỏ Chỉ thị số59/2004/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một sốvấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp với định hưởng phát triển kinhtế - xã hội tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Chỉ thịsố 59/2004/CT-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc một số vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp vớiđịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyênvà Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CônĐảo, Trưởng ban Ban Quản lý phát triển Côn Đảo, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốcgia Côn Đảo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh