CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 237/TTr-CP ngày 24/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với09 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHOTHÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-CTN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịchnước)

1. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 03/6/1978 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Heggvegen 27, 2390 Moelv

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Quang Phú, sinh ngày 14/4/1993 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại:Osterhaus gate 10, 0183 Oslo

Giới tính: Nam

3. Đỗ Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 01/12/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ragna Maries vei 6, 0964 Oslo

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Doãn Hoàng Thông, sinh ngày 23/8/2000 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ragna Maries vei 6, 0964 Oslo

Giới tính: Nam

5. Trần Thị Minh Tú, sinh ngày 16/6/1984 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Uren 10, 5036 Bergen

Giới tính: Nữ

6. Huỳnh Trung Trực, sinh ngày 13/8/1990 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Smalgangen 27, 0188 Oslo

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Ngọc Phương Linh, sinh ngày 15/6/1994 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Ole Brumms vei 28, 0979 Oslo

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 01/5/1983 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Eidshaven 56, 4634 Kristiansand, Na Uy

Giới tính: Nữ

9. Trần Quốc Cường, sinh ngày 10/7/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Veitvetveien 6C, 0596 Oslo.

Giới tính: Nam