UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định mức phụ cấp nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức của HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 8d/ 2003/NQ /HĐND4 ngày 27/01/2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế V/v củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn, bản, tổ dân phố tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Căn cứ Quyết định số 509/2003/QĐ-UB ngày 20/02/2003 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở;

- Căn cứ Quyết định số 484/1998/QĐ-UBND ngày 24/3/1998 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v Ban hành qui định tạm thời về y tế thôn, bản;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá và Sở Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Nay nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố từ 40.000 đồng/tháng/người lên 70.000 đồng/tháng/người,

- Thời gian hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.

- Nguồn kinh phí để thực hiện chi trả phụ cấp trong ngân sách hàng năm của ngành y tế được UBND tỉnh giao.

Điều 2:Qui định mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố tại Quyết định này thay thế cho mức phụ cấp được qui định tại Quyết định số 484/1998/QĐ-UBND ngày 24/3/1998 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Viết Xê