CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 233/TTr-CP ngày 24/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sáchkèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢCTHÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-CTN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịchnước)

1. Lâm Văn Minh, sinh ngày 13/3/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: số nhà 336, xã Nỏng Bon, huyện Say Sệt Thả, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nam

2. Trần Tiến Đạt, sinh ngày 04/6/1954 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phôn Sổm Bun, huyện Sỉ Khốt Tạ Boong, thủ đô Viêng Chăn.

Giới tính: Nam