ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy địnhtrách nhiệm của Bộ, ngành, y ban nhân dân các cp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham giaquản lý nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CPngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủyban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ ViệtNam tham gia quản lý nhà nước (sau đây gọi tt là Nghịđịnh số 56/2012/NĐ-CP )trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với nhữngnội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệmtrong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia quản lý nhà nướctheo quy định tại Nghị định số 56/2012/NĐ-CP .

2. Tăng cường sự phối hợp giữa cácsở, ban, ngành, đơn vị trong triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số56/2012/NĐ-CP .

3. Thực hiện thống nhất giữa các sở,ban, ngành trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia quản lýnhà nước.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến việc triểnkhai Nghị định số 56/2012/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Rà soát, kiện toàn, bổ sung đạidiện Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia thành viên các tổ chức tư vấn như Hội đồng,Ban Chỉ đạo... có liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ,trẻ em và bình đng giới.

3. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữđánh giá, tổng kết, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các chương trình phối hp liên ngành, liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em, phòngchống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.

4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiệnNghị định số 56/2012/NĐ-CP tại các sở, ban, ngành vàUBNDcấp huyện.

III. NỘIDUNG

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệmtrong việc mời và tạo điều kiện cho đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp thamgia quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 56/2012/NĐ-CP .

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Chủ động rà soát các Hội đồng, BanChỉ đạo có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới để đề xuất cấp cóthẩm quyền mời Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia làm thành viên (hoàn thànhtrong tháng 9 năm 2013).

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh đánh giá, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, hoặc xây dựng mới các chương trìnhphối hợp liên ngành thuộc thm quyền của ngành có liênquan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, bìnhđng giới.

- Phối hp, tạođiều kiện để Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra, giám sát việcthực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP tại sở, ban, ngành.

- Hàng năm, báo cáo kết quả triểnkhai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông quaSở Nội vụ) trước ngày 10 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ (riêng năm 2013gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 10 năm 2013).

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBNDcác huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchnày; hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số56/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến việctrin khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP trên địabàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

- Chủ động mời và tạo điều kiện đểHội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia thực hiện tốt các nội dung quy định tạiĐiều 4, Nghị định số 56/2012/NĐ-CP .

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữcùng cấp xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân với HộiLiên hiệp Phụ nữ cùng cp đthuậnlợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định này.

- Tổ chức làm việc với Hội Liên hiệpPhụ nữ cùng cấp định kỳ sáu tháng một lần, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1,Điều 6, Nghị định số 56/2012/NĐ-CP Kết quả làm việc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố: giao Phòng Nội vụ làm đầu mối phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổchức thực hiện Kế hoạch này; hàng năm, tổng hợp báo cáokết quả trin khai thực hiện Nghị định s56/2012/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày10 tháng 11 (riêng năm 2013 gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 10 năm 2013).

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủtịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thihành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Đài PT&TH, Báo Lâm Đồng;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt