CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 236/TTr-CP ngày 24/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với04 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-CTN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịchnước)

1. NGUYN THCHU HA, Sinh ngày 18/7/2011 tại Hàn Quc

Hiện trú ti: # 105-104 Komdanro 836, Seogu, Incheon

Gii tính: Nữ

2. PHẠM BĂNG BĂNG, Sinh ngày 02/10/2007 ti Bà Ra Vũng Tàu

Hiện trú ti: # 21-10 Walheulgo 1-gil, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do 695-962

Gii tính: Nữ

3. ĐINH TH PHƯƠNG THẢO, Sinh ngày 22/12/2004 ti Hi Phòng

Hiện trú ti: # 16 Samgaksan-ro 4 ga-gil, Gangbuk-gu, Seoul

Gii tính: Nữ

4. MOON THÀNH SƠN, Sinh ngày 29/01/2009 tạiy Ninh

Hiện trú ti: # 302 Sanggyero 37 ga-gil, 23 Nowon-gu, Seoul.

Gii tính: Nam