ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1520/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1187/TTr-S CT ngày 02 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được sửa đổi theo Quyết định số (có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi quy trình số 20, 21, 23, 24 của mục X- Lưu thông hàng hóa tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 20/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các
PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Các S
: NV, TTTT (gửi qua mạng);
- Lưu: VT, CT
, HCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1520/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đhồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- S hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Quản lý thương mại.

4 gilàm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

- Xem xét và dự thảo kết quả giải quyết

100 gilàm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng QLTM

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét và kiểm tra nội dung

+ Nếu văn bản hoàn chnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

+ Nếu văn bản chưa hoàn chnh: Sa chữa trực tiếp trên văn bn, chuyn cho Chuyên viên thụ lý đ hoàn chnh.

8 gilàm việc

Bước 4

Lãnh đạo S

Phê duyệt:

Lãnh đạo Sở phụ trách kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: Ký phê duyệt;

- Nếu không đng ý: Chuyển lại Phòng QLTM x lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

6 gilàm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư

Đóng du, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

- Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

- Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLTM lưu hồ sơ

2 gilàm việc

Bước 6

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm PV Hành chính công tnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 gilàm việc

2. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện t:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bộ phận HC-TH ca Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hsơ trên phần mềm một ca và hồ sơ giấy cho Phòng Quản lý thương mại.

4 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại

Thẩm định hsơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

- Xem xét và dự thảo kết quả giải quyết

100 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng QLTM

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét và kiểm tra nội dung

+ Nếu văn bản hoàn chnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

+ Nếu văn bản chưa hoàn chnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý để hoàn chnh.

8 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt:

Lãnh đạo Sở phụ trách kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: Ký phê duyệt:

- Nếu không đng ý: Chuyển lại Phòng QLTM xử lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

6 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư

Đóng du, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

- Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

- Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLTM lưu hồ sơ

2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm PV Hành chính công tnh

Xác nhận trên phần mềm một ca;

Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

3. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh.

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh.

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Quản lý thương mại.

4 giờ làm việc

Bước 2

Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại

Thẩm định hồ sơ và dự tho kết quả thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

- Xem xét và dự thảo kết quả giải quyết

100 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng QLTM

- Lãnh đạo Phòng chun môn xem xét và kiểm tra nội dung

+ Nếu văn bản hoàn chnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

+ Nếu văn bản chưa hoàn chnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chun viên thụ lý để hoàn chnh.

8 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt:

Lãnh đạo Sở phụ trách kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: Ký phê duyệt;

- Nếu không đng ý: Chuyn lại Phòng QLTM xử lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

6 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư

Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

- Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

- Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

- Chuyn hồ sơ cho Phòng QLTM lưu hồ sơ

2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm PV Hành chính công tnh

Xác nhận trên phần mềm một cửa;

Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc

4. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh.

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gi phiếu hẹn tr cho cá nhân/tổ chức;

- S hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giy cho Phòng Quản lý thương mại.

4 giờ làm việc

Bước 2

Chun viên Phòng Quản lý Thương mại

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung;

- Xem xét và dự thảo kết quả giải quyết

120 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo Phòng QLTM

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét và kiểm tra nội dung

+ Nếu văn bản hoàn chnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo cơ quan;

+ Nếu văn bản chưa hoàn chnh: Sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển cho Chuyên viên thụ lý để hoàn chnh.

8 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt:

Lãnh đạo Sở phụ trách kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: Ký phê duyệt;

- Nếu không đng ý: Chuyển lại phòng QLTM xử lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

6 giờ làm việc

Bước 5

Bộ phận văn thư

Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

- Đóng dấu, vào stheo dõi công văn đi;

- Chuyển hồ sơ cho Trung tâm PV hành chính công trả cho cá nhân/tổ chức;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLTM lưu hồ sơ

2 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận TN&TKQ của Sở Công Thương tại Trung tâm PV Hành chính công tnh

Xác nhận trên phần mềm một ca;

Trkết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

120 giờ làm việc