ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1708/QĐ-UBND .NN

Vinh, ngày 29 tháng 04 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNHĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phêduyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đếnnăm 2020;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản thẩm định số 338/BC .NN.KHĐTngày 28/10/2008; Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 72/SKH .ĐT-NN ngày 04/02/2009 về việc quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh NghệAn đến năm 2015, có tính đến năm 2020 và Tờ trình số 772/TT .QHNN ngày 13/4/2009về việc xin điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phát triển cây cao su tỉnhNghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đếnnăm 2020, gồm những nội dung chính sau:

1. Tên quyhoạch: Quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đếnnăm 2020.

2. Mụctiêu:

2.1. Mụctiêu tổng quát: Sử dụng hợp lý và khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có,từng bước mở rộng diện tích, đưa giống mới và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹthuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng, tạo sản phẩm có chất lượng tốt, có giátrị kinh tế cao. Hình thành nên hai vùng cao su chính: Vùng Tây Bắc thuộc khuvực Phủ Qùy và dọc tuyến đường quốc lộ 48, gồm các huyện: Nghĩa Đàn, thị xã TháiHoà, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Qùy Châu, Quế Phong và vùng Đông Bắc, bao gồm một phầnQuỳnh Lưu và Yên Thành.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Từ năm 2008đến 2010: Trồng mới 4.000 ha để đạt 8.663 ha, trong đó chăm sóc diện tích kinh doanh2.629 ha, để đạt năng suất 44 tạ/ha, sản lượng 11.700 tấn mủ tươi, tương đương3.270 tấn mủ khô.

- Từ năm 2011đến 2015: Trồng mới 14.000 ha để đạt 22.663 ha, trong đó diện tích kinh doanh 4.663ha, năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 23.315 tấn mủ tươi, tương đương 6.528 tấn mủkhô.

- Từ năm 2016- 2020: Trồng mới 3.337 ha để đạt 26.000 ha, diện tích kinh doanh 15.900 ha, năngsuất đạt 50 tạ/ha, sản lượng 79.500 tấn mủ tươi, tương đương 22.260 tấn mủ khô.

- Giải quyết việclàm và tạo thu nhập ổn định cho khoảng 37.500 lao động.

- Tổng giátrị sản phẩm ước đạt 1.002 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 48 triệuUSD/năm (2020); Khai thác có hiệu quả và ổn định 26.000 ha đất các loại.

3. Phương án bố trí quy hoạch:

3.1. Bố trí địa bàn trồng cao su:

Diện tích quyhoạch cây Cao su được xác định, bố trí trên địa bàn các huyện sau khi đã cân đốidiện tịch ổn định cho bố trí cây Mía, cây Cà phê, Dứa, cây ăn quả,... theo phươngán quy hoạch của ngành Nông nghiệp và PTNT phù hợp với công suất các Nhà máy đãxác định phát triển đảm bảo lâu dài.

Căn cứ tiềm năngđất đai, qua kết quả điều tra thực tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ có thể mởrộng và tiếp tục đầu tư phát triển cây cao su đến năm 2020 với tổng diện theotầng dày: 50- 70 cm: 3.964 ha; 70Phân tích 26.000 ha, trong đó: 100 cm:- 100 cm: 16.262 ha; 5.774 ha. Phân theo độ dốc: 0 – 80: 1.668ha; 9 – 150: 11.812 ha; 16 – 250: 12.520 ha.

Gắn với việc phântích đặc điểm tiểu khí hậu từng vùng tại địa bàn tỉnh Nghệ An và yêu cầu sinhthái của cây cao su bố trí phương án quy hoạch trên địa bàn các huyện như sau:

TT

Đơn vị

Tổng cộng (ha)

Hiện có (ha)

QH mới (ha)

Toàn tỉnh

26.000

4.663

21.337

1

Nghĩa Đàn

4.950

2.067

2.883

2

TX Thái Hoà

1.505

1.070

435

3

Tân Kỳ

4.335

846

3.489

4

Quỳ Hợp

1.918

680

1.238

5

Quỳ Châu

6.892

6.892

6

Quế Phong

1.922

1.922

7

Yên Thành

1.568

1.568

8

Quỳnh Lưu

2.910

2.910

3.2. Quy hoạch chuyển đổi từ cây khác sang trồng cao su:

Từ nay đến năm2020 trồng mới thêm 21.337 ha, trên các loại đất hiện đang sử dụng như sau: Đấttrồng cây hàng năm 5.095 ha, trong đó: đất mía 1.815 ha, đất dứa 10 ha, đất trồngcây hàng năm khác 3.270 ha; đất trồng cây lâu năm 982 ha, bao gồm: đất trồngcam 262 ha, đất trồng cà phê 670 ha, đất trồng cây lâu năm khác 50 ha; đất lâmnghiệp 15.260 ha (tập trung chủ yếu trên đất rừng nghèo kiệt):

TT

Hạng mục

Tồng DT trồng mới (ha)

Phương án Quy hoạch phát triển cao su trên các loại đất (ha)

Đất sản xuất nông nghiệp

Đất lâm nghiệp

Cộng

Cam

Cà phê

Cây LN #

Mía

Dứa

Cây HN khác

I

2008-2015

18.000

4.384

262

670

221

3.231

13.616

1

Nghĩa Đàn

2.034

1.341

238

589

514

693

2

TX Thái Hoà

435

435

24

81

20

310

3

Tân K

2.333

1.419

201

1.218

914

4

Qu Hợp

1.238

449

449

789

5

Qu Châu

5.560

40

40

5.520

6

Quế Phong

1.922

1.922

7

Yên Thành

1.568

1.568

8

Qunh u

2.910

700

700

2.210

II

2016-2020

3.337

1.693

50

1.594

10

39

1.644

1

Nghĩa Đàn

849

849

800

10

39

2

Tân K

1.156

844

50

794

312

3

Qu Châu

1.332

1.332

Tng

21.337

6.077

262

670

50

1.815

10

3.270

15.260

3.3. Phươngán bố trí QH phát triển cây cao su giai đoạn 2007 - 2015 và 2020:

Đơnvị tính: Ha

TT

Huyện

2007

2010

2015

2020

Toàn tỉnh

4.663

8.663

22.163

26.000

1

Nghĩa Đàn

2.067

2.473

3.599

4.950

2

TX Thái Hoà

1.070

1.270

1.505

1.505

3

Tân Kỳ

846

1.716

3.180

4.335

4

Quỳ Hợp

680

1.054

1.919

1.919

5

Quỳ Châu

400

5.560

6.892

6

Quế Phong

300

1.922

1.922

7

Yên Thành

750

1.568

1.568

8

Quỳnh Lưu

700

2.910

2.910

3.4. Phương án đầu tư, nâng công suất và đổi mới công nghệchế biến:

Đến năm định hìnhtoàn tỉnh có 26.000 ha cao su, với năng suất bình quân 54 -55 tạ/ha mủ tươi,sản lượng 140.000-143.000 tấn, tương đương 40.000 tấn mủ khô. Để có hệ số antoàn trong đầu tư và đáp ứng được nhu cầu chế biến ở thời vụ thu hoạch cao điểmthực tế phải cần công suất chế biến 50.000 tấn/năm. Hiện tại công suất chế biến2.000 - 3.000 tấn/năm, như vậy cần đầu tư xây dựng thêm nhà máy chế biến vớicông suất 48.000 tấn/năm, tương đương khoảng 16 xưởng chế biến có công suất 3.000tấn/năm. Tuy nhiên, đến năm 2020 diện tích cao su kinh doanh mới chỉ đạt 15.900ha, sản lượng mủ khô chế biến khoảng 22.260 tấn. Cần xây dựng thêm các cơ sởchế biến với công suất 18.000 - 19.000 tấn/năm, bao gồm:

- Nhà máy côngsuất 3.000 tấn/năm tại Công ty đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu cà phê cao su;

- Nhà máy côngsuất 1.500 tấn/năm tại cụm Công ty cây ăn quả và Công ty rau quả 19/5;

- Nhà máy côngsuất 1.500 tấn/năm tại cụm Công ty NCN3/2 và Xuân Thành;

- Nhà máy côngsuất 3.000 tấn/năm tại Công ty Nông nghiệp Sông Con;

- Nhà máy côngsuất 3.000 tấn/năm tại khu vực Yên Thành - Quỳnh Lưu.

- Hai nhà máycông suất 1.500 tấn/năm tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong

4. Các giảipháp thực hiện quy hoạch:

4.1. Giảipháp kỹ thuật về giống: Công tác giống đóng vai trò hết sức quan trọng,là yếu tố quyết định đến chất lượng vườn cây, năng suất, chất lượng sản phẩm vàhiệu quả sản xuất kinh doanh sau này. Vì vậy chọn những giống thích nghi vớiđiều kiện khí hậu Nghệ An, có năng suất cao, chất lượng tốt và đáp ứng được yêucầu của thị trường.

Trong thời giantới, ngoài việc phát triển các giống hiện có, cần khảo nghiệm đưa giống mớinhằm từng bước nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

4.2. Giải pháp về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầngphục vụ sản xuất:

a) Khai hoang:Từ nay đến năm 2020, để đạt được mục tiêu phát triển thêm

21.337 ha caosu cần khai hoang 16.242 ha, trong đó: Khai hoang rừng tự nhiên nghèo kiệt, câylùm bụi kém hiệu quả: 15.260 ha

b) Trồng mớivà chăm sóc KTCB:

- Đầu tư trồngmới: 21.337 ha.

- Chăm sócthời kỳ KTCB: 128.022 ha.

c) Đầu tư mô hìnhkhuyến nông, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

d) Đầu tư cáccông trình hạ tầng thiết yếu:

- Giao thông:Khai thác và sử dụng mạng lưới giao thông hiện có để phục vụ cho việc vận chuyểnvật tư phân bón và sản phẩm chế biến đi tiêu thụ. Ngoài ra để hoàn chỉnh vàphục vụ sản xuất lâu dài cần được đầu tư một số hạng mục công trình giao thôngtheo thứ tự ưu tiên hợp lý chia ra nhiều gia đoạn. Giai đoạn đầu Nhà nước chỉđầu tư các công trình kỹ thuật trên tuyến, huy động các chủ doanh nghiệp và cácthành phần kinh tế tham gia vùng dự án đầu tư thông tuyến nhằm hình thành vùngnguyên liệu tập trung, khi có sản phẩm chế biến Nhà nước sẽ xem xét điều kiệncụ thể về hiệu quả đầu tư từng vùng để thực hiện đầu tư theo chính sách hiệnhành của nhà nước theo vùng nguyên liệu tập trung.

+ Làm mới 46,9km đường giao thông (nền đường rộng 6 m, mặt rộng 3,5 m, cấp phối sỏi sạn -đường cấp V).

+ Nâng cấp, mởrộng 59 km (nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m, cấp phối sỏi sạn).

- Đầu tư hệ thốngthủy lợi phục vụ cho việc xây dựng vườn ươm tạo cây giống cây cao su.

4.3. Giảipháp về cơ chế, chính sách: Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh NghệAn về việc hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên

địa bàn tỉnhNghệ An, trong đó có cây cao su. Để thúc đẩy tiến độ phát triển cây cao su theonhững mục tiêu đã đặt ra, ngoài những cơ chế chính sách đang áp dụng, các Doanhnghiệp cần có chính sách riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

4.4. Nguồnvốn đầu tư:

+ Ngân sách nhànước hỗ trợ theo chính sách hiện hành;

+ Lồng ghép cácchương trình, dự án trên địa bàn;

+ Vốn tự có củadoanh nghiệp, tập thể, hộ gia đình, cá nhân;

+ Huy động cácnguồn vốn hợp pháp khác.

5. Tổ chứcchỉ đạo, thực hiện:

- Sở Nông nghiệp& PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện và cácđơn vị liên quan cụ thể hoá nội dung quy hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạchphát triển 5 năm và hàng năm; Xây dựng các chính sách hỗ trợ đặc thù theo từnggiai đoạn để phát triển cây cao su, xây dựng các dự án cụ thể cần ưu tiên đầutư phù hợp với quy hoạch, theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết NQTW7khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ 2008-2020.

- Các Sở, ngành,UBND các huyện, các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng cácđề án, dự án triển khai cụ thể cho các cơ sở thuộc địa phương và của ngành theoquy hoạch được duyệt trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Tàichính, Tài nguyên & Môi trường, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nướctỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ,Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hoà và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi