CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 252/TTr-CP ngày 08/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đốivới:

Bà Nguyễn Thị Lan (Ruan Shih Lan), sinh ngày24/10/1973 tại Hải Phòng. Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Thị Lan

Hiện cư trú tại: số 24/165 Đà Nẵng, phường LạcViên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang