ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống

tội phạm, phòng chống ma túy tỉnh Lào Cai

_____________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết số 09/CP , Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy; Quyết định số 17 ngày 10/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Quyết định 5089 ngày 09/12/1998 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống ma túy về chức năng, nhiệm vụ của Ban thường trực phòng chống ma túy các tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn