NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỆ PHÍ ÁP DỤNG TRONG GIAO DỊCH MUA, BÁN NGOẠI TỆ TẠI HAI TRUNG TÂM GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố tại lệnh số 37/HĐNN .8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

- Để đảm bảo hoạt động bình thường của hai Trung tâm Giao dịch ngọai tệ.

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Bỏ việc thu lệ phí đối với người bán ngoại tệ, chỉ thu lệ phí 0,05% đối với người mua ngoại tệ tại 2 Trung tâm Giao dịch ngoại tệ Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2

Mức lệ phí trên áp dụng đối với tất cả các thành viên mua ngoại tệ tại Trung tâm Giao dịch ngoại tệ, bao gồm các Ngân hàng, các tổ chức Tài chính và các đơn vị kinh tế.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4

Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng, các Vụ, Cục liên quan khác, Chủ tịch ban điều hành hai Trung tâm Giao dịch ngoại tệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng liên doanh, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các tổ kinh doanh ngoại tệ khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu